Logo COPLEFC INTRANET

Memòria de gestió

MEMÒRIA ANUAL CORPORATIVA DEL COPLEFC 

En compliment de Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, i de l'Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió,  es posa a disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i les educadores i els educadors físics, informació econòmica, pressupostària i estadística rellevant del COPLEFC. 

El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) edita, el primer trimestre de l’any, una Memòria Anual a on es recullen totes les activitats realitzades pel col·legi.

 

HISTÒRIC DE MEMÒRIES CORPORATIVES 

 

Any

Memòria corp. 

Vídeo

Estadística col·legial

Gestió econòmica

Informes auditoria

2022  decarregar veure vídeo  descarrregar veure llibres comptables  descarregar
2021  descarregar  veure vídeo  descarregar  veure llibres comptables  descarregar
2020  descarregar  veure vídeo   descarregar veure llibres comptables descarregar 
2019  descarregar         -  descarregar veure llibres comptables descarregar
2018  descarregar  veure vídeo  descarregar    
2017  descarregar  veure vídeo  descarregar    
2016  descarregar  veure vídeo  descarregar    
2015  descarregar        -  descarregar    
2014  descarregar        -  descarregar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL – RESSENYA ANY 2022

Veure Memòria anual corporativa 2022

 

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL

Evolució cens col·legial 2022.jpg (75 KB)

 

GESTIÓ ECONÒMICA

 

Descripció 

2022

2021

2020

2019

1

Llibre Diari

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable   Original/Reutilitzable

2

Llibre Major

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

3

Pèrdues i Guanys

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

4

Sumes i saldos

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

5

Balanç de la situació

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

6

Execució pressupostària 

Original/Reutilitzable  Original/ Reutilitzable   Original/Reutilitzable  Original/Reutilitzable

 

QUOTES APLICABLES 

Les quotes aprovades per l'Assemblea 2023 les podeu trobar aquí

 

ÚLTIMS PROCEDIMENTS

Informatius i sancionadors:

No hi ha procediments informatius ni sancionadors.

Queixes i reclamacions presentades per persones consumidores o usuàries o les seves organitzacions representatives:

No hi ha queixes ni reclamacions. 

 

MODIFICACIONS EN LA NORMATIVA APLICABLE

  Tipus  Norma o codi  Descripció Nº registre oficial Data
1 Nou  Deontologia Codi deontològic de la professió RS250/2019 17/12/2019
2 Nou Bon Govern Codi de Bon Govern RS251/2019 17/12/2019

 

NORMATIVA SOBRE INCOMPATIBILITAT

No hi ha normativa sobre incompatibilitat. 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ACTIVITAT DE VISAT  

Els treballs professionals desenvolupats per educadors/es físics esportius/des, dins del seu àmbit d'actuació, no es troben subjectes a l'obligatorietat de sol·licitud del visat col·legial (Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost sobre visat col·legial obligatori).

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 6 de febrer de 2024. 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.