Logo COPLEFC INTRANET

Transparència

El COPLEFC per donar compliment a la norma i avançar en les bases que la van promulgar, posa a la teva disposició aquesta informació sobre transparència de les corporacions que queda regulada per un marc de caràcter estatal i autonòmic. 

 

LLEI ESTATAL DE TRANSPARÈNCIA 

QUÈ REGULA LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA? 

La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i el bon govern, en l’àmbit concret de les corporacions de dret públic (art. 2, apartat e) té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats subjectes al dret administratiu i garantir el dret d’accés a la informació referent a aquestes activitats. 

Per complir la norma i avançar en les bases que la van promulgar, el COPLEFC posa a la teva disposició aquesta informació i fa un pas més en la proximitat amb el col·lectiu que en forma part. 

LLEI CATALANA DE TRANSPARÈNCIA 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública 

 

ENTITATS OBLIGADES 

QUINES ENTITATS ESTAN OBLIGADES A PROPORCIONAR INFORMACIÓ? 

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com fundacions del sector públic, associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, les corporacions de dret públic, quant a les seves activitats subjectes a dret administratiu, estan obligades a complir la Llei de transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre les sol·licituds d’informació que es presentin.  

 

TRANSPARÈNCIA AL COPLEFC 

QUÈ ÉS EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DEL COPLEFC? 

És la plataforma amb la qual es podrà accedir a la informació institucional, organitzativa, econòmica, pressupostària... referent als actes de gestió administrativa actualitzada de més rellevància del COPLEF de Catalunya, segons la Llei 19/2014. 

A QUI VA ADREÇAT EL PORTAL? 

El portal està adreçat a les persones consumidores, usuàries, alumnes, esportistes i/o educadores físiques esportives (EFE) que desitgin obtenir informació sobre el funcionament del COPLEFC, les normes estatutàries, el Codi deontològic, informació econòmica... o efectuar tràmits relacionats amb el COPLEFC.  

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 30 de maig de 2024 

100%x200

Informació col·legial

Més informació

100%x200

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Més informació

100%x200

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Més informació

100%x200

Memòria de gestió

Més informació

100%x200

Informació de rellevància jurídica

Més informació

100%x200

Sol·licitud d'informació i dret d'accés

Més informació

100%x200

Canal Ètic

Més informació

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.