Logo COPLEFC INTRANET

Recerca innovació educativa-UB

 

Periode: 2022-2023

Estat: FINALITZAT

Participants: 

 

Amb la col.laboració de:

 

Aportació COPLEFC

  • Finançament coordinació investigació destinada a quantificar la participació de l’EF als projectes d’innovació educativa, identificar el pes de participació de l’àrea en aquests projectes, determinar les condicions per a la creació de projectes vinculats a l’àrea i identificar les demandes de futur de l’especialista d’EF en relació a la innovació a l’àrea.

 

L’Educació Física als projectes d’innovació educativa de Catalunya

En els darrers anys s’han incrementat les iniciatives i propostes educatives amb finalitat innovadora (projectes d’innovació) a diferents àrees curriculars, entre elles l’Educació Física (EF), amb la intenció d’incrementar la qualitat educativa. Tot i que es destaca aquesta tendència, es desconeix la presència i el paper de l’àrea d’EF en els projectes d’innovació pedagògica a l’actualitat. Fruit d’aquest neguit ha sorgit, de la mà del COPLEFC i la UB, la present investigació destinada a quantificar la participació de l’EF als projectes d’innovació educativa, identificar el pes de participació de l’àrea en aquests projectes, determinar les condicions per a la creació de projectes vinculats a l’àrea i identificar les demandes de futur de l’especialista d’EF en relació a la innovació a l’àrea. Per aconseguir l’anterior, es van seguir tres fases d’investigació: una cerca sistemàtica en relació als projectes publicats la xarxa, una cerca quantitativa a partir de qüestionaris al professorat d’EF i una cerca qualitativa a partir d’entrevistes a persones expertes en Educació Física i innovació educativa.

Dels resultats es destaca la creació de projectes d’innovació tant específics a l’àrea com, majoritàriament, de caràcter transversal, tot i que amb una escassa visibilitat a la xarxa (6.43% dels projectes publicats es relacionaven amb l’àmbit d’EF). En aquest sentit es destaca que menys de la meitat centres disposava d’algun projecte exclusiu a l’àrea d’EF (43.8%), mentre que en el 62% de centres es destacava, com a mínim, un projecte transversal o globalitzador vinculat a l’EF. Tot i que la valoració que es fa d’aquests projectes és positiva (el 77.2% de professorat va destacar la qualitat elevada dels projectes vinculats a l’EF), només en el 44.3% d’aquests projectes transversals l’EF tenia una participació i importància elevada.

Algunes condicions que s’han destacat per incrementar la creació de projectes així com la importància de l’àrea en aquests s’han centrat en el paper dels agents educatius, com el suport del centre educatiu, la implicació de l’especialista o les prioritats del Departament d’Ensenyament. De fet, es destaca que només el 3.9% d’especialistes d’EF destacava un foment màxim del seu centre per a la creació de projectes vinculats a l’àmbit, fet que podria condicionar la reduïda implicació de l’especialista en matèria d’innovació a l’àrea (només el 44.3% destacava tenir una implicació elevada). Un altre agent clau ha estat el Departament d’Ensenyament i les prioritats desvinculades de l’àrea d’EF, com han estat la focalització sobre les competències bàsiques o les formacions i implementacions de les TIC als centres. En aquest sentit es destaca la darrera concreció de les prioritats del departament en el nou currículum, on no es detecten ni vectors ni competències clau estretament vinculades a l’EF (a diferència d’altres àrees, com les lingüístiques o matemàtiques).

Altres condicions que es proposen han estat la formació per a la innovació i la creació d’espais i xarxes entre professorat destinats a la creació de projectes d’innovació d’EF. En aquest sentit, la darrera reforma educativa que incrementa les hores i gestió autònoma de centre pot contribuir a la generació de projectes vinculats l’àrea d’EF. Finalment, es destaquen les expectatives de l’especialista d’EF per incrementar la participació i la importància de l’EF als projectes d’innovació pedagògica. De fet, el 91.2% d’especialistes reclama una presència elevada de l’EF a la innovació de l’escola del futur.

  • Fase 1: Cerca sistemàtica a la xarxa: 451 projectes
  • Fase 2: Cerca quantitativa als centres educatius: 232 especialistes en EF
  • Fase 3: Cerca qualitativa als centres seleccionats: 6 entrevistes individuals

 

Recursos generats

 

A principis del 2024...

  • Webinar presentació i debat sobre els resultats.

 

Actualitzat a 11/12/2023

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.