Logo COPLEFC INTRANET

Marc legal: obligatorietat

La col·legiació és obligatòria per l'exercici privat de les professions de l'esport

(Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. DOGC 5123-02.05.08)

"Totes les persones que, per a l'exercici de la professió, acreditin els títols de llicenciatura o de grau especificats per aquesta llei, o les altres titulacions que s'hagin de col·legiar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent, s'han d'inscriure obligatòriament en el col·legi professional que els pertoca. En tots aquests casos, el col·legi ha de facilitar, amb finalitats informatives i estadístiques, al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya la llista dels membres col·legials." (Art.8è apartat 4t de la Llei 3/2008)

I que el fet de no estar col·legiat/da quan la col·legiació sigui obligatòria podrà significar una infracció tipificada per l'article 74.d de la llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent (article 13è).

També la Llei 7/2006 (DOGC 4651-09.06.06),la qual regula l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals diu en el seu article 38:

"La incorporació al Col·legi professional corresponent és un requisit necessari pera l'exercici de les professions col·legiades"

La llei ha considerat necessària la col·legiació obligatòria pel fet que l'exercici de la nostra professió té una gran transcendència en la salut de les persones i sobretot per les repercussions negatives que pot tenir un exercici no adequat d'aquesta. A més de considerar que gran part dels nostres destinataris són infants, gent gran i persones amb problemes de salut.

El COPLEFC està satisfet pel fet que suposa aquesta obligatorietat, però vol remarcar que el principal beneficiat d'aquesta col·legiació és el propi professional, i que de retruc, tot el col·lectiu en general. És evident que aquest fet generarà un creixement col·legial important que ens ajudarà a continuar vetllant pels drets i els interessos dels llicenciats, així com també millorar els nostres serveis col·legials.

Col·legiar-me

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.