Logo COPLEFC INTRANET

La Professió

LA PROFESSIÓ DE L‘EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

LES i ELS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS

 • És un/a educador físic esportiu qui, acreditant el compliment dels requisits corresponents, es troba incorporat a un Col·legi Oficial d‘Educadors Físics Esportius (COPLEF).
 • La professió d‘Educador/a Físic/a Esportiu/a exigeix un títol universitari oficial de grau vinculat directament amb l‘exercici de la professió de l‘educació física i esportiva, sempre que aquest títol compleixi els requisits previstos pel Reial decret 1393/2007, de 29 d‘octubre, pel qual s‘estableix l‘ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Els títols universitaris que donen accés a la professió són: llicenciatura en Educació Física, llicenciatura en Ciències de l‘Activitat Física i de l‘Esport, grau en Ciències de l‘Esport i grau en Ciències de l‘Activitat Física i de l‘Esport.
 • Les i els educadors físics esportius presten un servei d‘interès públic a la societat, en el marc d‘una cura estricta de la salut i seguretat de la ciutadania i de la protecció de la persona consumidora i usuària, per mitjà de mètodes tècnics i científics amb un nivell de qualificació universitària, propis de les ciències de l‘activitat física i de l‘esport, orientats a l‘educació integral de l‘individu a través de l‘exercitació física o esportiva. Dirigeixen tècnicament i/o intervenen directament en tot tipus d‘activitats físiques que, mitjançant una participació organitzada, tinguin per finalitat l‘expressió o la millora de la condició física i psíquica, la millora dels hàbits saludables, el desenvolupament de les relacions socials o l‘assoliment de resultats en competicions de tots els nivells.
 • L‘exercici de la professió de l‘educació física i esportiva està subjecte a les normes i disposicions sobre defensa de la competència, sobre competència deslleial i sobre publicitat, així com a la legislació general i específica sobre ordenació substantiva d’aquesta.
 • Els acords, les decisions i les recomanacions dels col·legis oficials respectaran els límits de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.
 • Així mateix, en l‘exercici professional, les i els educadors físics esportius queden sotmesos a la normativa legal, estatutària i reglamentària que resulti aplicable, i al compliment fidel de les previsions contingudes als codis de bon govern que poguessin aprovar internament tant els propis col·legis oficials com els consells autonòmics i el Consejo General, així com de les normes i els usos de la deontologia professional i consegüent règim disciplinari col·legial.
 • L‘exercici professional en forma societària es regirà pel que preveu la legislació de referència.

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ PROFESSIONALS

Les i els educadors físic esportius presten serveis d‘educació física i esportiva aplicant els coneixements i les tècniques pròpies de les ciències de l‘activitat física i de l‘esport, i actuant mitjançant procediments d‘anàlisi, diagnòstic, planificació, implementació, control i avaluació, entre d‘altres.

Els àmbits d’actuació que, en l‘exercici de la professió, corresponen a les i els educadors físics esportius seran aquells que es determinin per Llei. Si no hi hagués llei, i a títol enunciatiu i no limitatiu, es consideren actes propis de la professió, els següents:

 • La direcció i gestió, direcció tècnica i coordinació esportiva en entitats públiques i privades.
 • L‘actuació professional en l‘ensenyament de la matèria d‘Educació Física en tots els nivells educatius.
 • L‘actuació professional en la formació de professionals i tècnics en cicles formatius de formació professional, ensenyaments esportius de règim especial, ensenyaments universitaris en ciències de l‘esport, ensenyaments esportius en formacions professionals per a l‘ocupació i ensenyaments en formacions fora del sistema educatiu (no formals).
 • La preparació física d‘equips i esportistes, i la readaptació física en el rendiment esportiu.
 • L‘educació física i esportiva per a la infància i joventut als centres escolars i esportius.
 • L‘educació esportiva, recreació esportiva i el condicionament físic per a tot tipus de persones i grups, incloent-hi aquells amb factors de risc i/o patologies, i poblacions especials, entre les quals s‘inclouen infants i adolescents, persones grans, dones en període de gestació o postpart, persones amb discapacitat física o psíquica, i altres col·lectius en risc d‘exclusió social, tot això amb l’excepció dels actes i les competències pròpies de les professions establertes en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d‘ordenació de les professions sanitàries.
 • La conducció d‘activitats físiques de turisme actiu per a poblacions especials amb factors de risc.
 • L‘assessorament, consultoria, avaluació, control, inspecció, realització d‘informes pericials, visats i certificació tècnica de projectes esportius.

 

Tot això, sens perjudici de la resta d‘actes que es puguin desenvolupar en el marc de la professió a les diferents comunitats autònomes que comptin amb regulació de l‘exercici professional.

Pots consultar les competències i atribucions dels Educadors Físics Esportius, aquí 

Les i els educadors físics esportius érem, som i serem, veure vídeo 1 i vídeo 2

 

ON ESTUDIAR FORMACIÓ REGLADA EN CIÈNCIES DE L‘ACTIVITAT FÍSICA I DE L‘ESPORT?

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA EN CIÈNCIES DE L‘ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

La formació universitària en l‘àmbit de l‘educació física i esportiva atorga a les i els titulats en els nivells MECES II, III i IV competències de caràcter científic que permeten que l’acompliment, la responsabilitat i l’autonomia siguin diferents als d‘altres agents de l‘esport. El grau en Ciències de l‘Activitat Física i de l‘Esport (CAFiE) és el pas previ per accedir a la professió, que es pot encaminar a activitats diferents en funció del màster universitari que es cursi, i accedir a la investigació amb la realització del doctorat.

Les universitats on es cursa el grau enn Ciències de l' Activitat Física i l' Esport a Catalunya són: 

 

 

Nota. Per a més informació sobre la resta d’universitats a l’Estat espanyol, el portal web https://www.consejo-colef.es/formacion-universitaria ajuda les persones que vulguin obtenir títols oficials amb validesa acadèmica de nivell universitari. Complementàriament, i en relació amb el foment del desenvolupament professional continu que s‘ha d’oferir des dels col·legis professionals, també s’hi pot trobar congressos i esdeveniments relacionats amb les Ciències de l‘Activitat Física i de l‘Esport.

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 30 de juny de 2024.

 

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.