Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Decàleg per incorporar la perspectiva de gènere

18/12/2018

Educació Barcelona

El COPLEFC ha editat Jo sí incorporo la perspectiva de gènere a les CAFiE, per als docents i investigadors universitaris

Elaborat per les professores de l'INEFC de Barcelona: Pedrona Serra, Susanna Soler  i Anna Vilanova, companyes col·legiades (53642, 10815 i 12570, respectivament) especialistes en el tractament i la consideració de gènere en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport, vol ser una eina més que inclou "una mirada de gènere que no és exclusiva de les dones, i que no es dirigeix únicament a les dones, sinó que contribueix a l'enfortiment del model democràtic. Un model en el qual la reivindicació d'unes relacions més justes beneficia homes i dones en tota la seva diversitat", tal com afirmen les autores a la introducció del decàleg. I com exposen tot seguit, la finalitat del document és "reescriure les regles del joc: d'una banda, transformar els mecanismes d'exclusió i discriminació més visibles i explícits; i d'una altra, reconèixer i eliminar els mecanismes que, sovint de manera inconscient i invisible, perpetuen la desigualtat de gènere, la visió androcèntrica i la reproducció dels estereotips des de totes les disciplines que configuren les CAFiE".

Quant a estructura, el decàleg estableix els aspectes sobre els quals cal incidir, com són: la transformació del centre, el currículum de les assignatures, els materials docents, el llenguatge verbal i escrit, l'esment de referents femenins, el mètode de treball i dinàmica de grup, la idealització del cos, els treballs de final de grau i de màster (TFG i TFM), la transferència de la recerca i, finalment, el coneixement científic. En cadascun d'aquests 10 punts, les autores plantegen i proposen accions concretes de solució del conflicte.

I perquè no es quedi en un pla merament teòric, Jo sí incorporo la perspectiva de gènere a les CAFiE afegeix un test sobre compromís de gènere, en què tots els 45 ítems del decàleg es poden autoavaluar i, així, conèixer quina és la realitat respecte de la incorporació de la perspectiva de gènere entre el professorat universitari i personal investigador de ciències de l'activitat física i l'esport.

Aquesta iniciativa, ara mateix ja referent a l'àmbit universitari, també pot tenir trasllat al món educatiu en general, segons els punts aplicables, i aquesta és l'aposta del COPLEFC, ja que "la formació a les noves generacions de professionals de l'activitat física, l'educació física i l'esport des de la perspectiva de gènere és imprescindible per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes al món de l'esport. Així serà possible afavorir la construcció d'una àrea professional, acadèmica i científica més diversificada i ajustada als interessos i les necessitats de la societat del segle XXI".

Aquí pots baixar-te el document en PDF.