Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Enquesta de satisfacció 2022

20/12/2022

Catalunya

El COPLEFC manté el compromís de facilitar i conèixer l'opinió del col·lectiu

Fa tres anys, el 2020, es va posar en valor encara més l'opinió del col·lectiu al voltant de la gestió del Col·legi. Una actuació que es va dur a terme amb l'eina habitual, que és una enquesta de satisfacció sobre tota una sèrie de qüestions de la vida col·legial. Arriba, per tant, el moment de repetir-ho, en una nova demostració de la voluntat de servei al conjunt de persones col·legiades i associades i de tenir-ne en compte l'opinió en aquelles qüestions que siguin susceptibles de ser aplicades directament i que puguin servir també com a orientació en la gestió diària del COPLEFC. 

Els diversos àmbits que es plantegen en l'enquesta són els següents: el Col·legi i el futur, per conèixer-ne el que més se'n valora i els reptes que hauria d'adoptar; el grau de satisfacció pròpiament respecte dels serveis rebuts, amb valoració sobre un total de nou tipus de serveis, així com la possibilitat de multirespostes en diversos camps, com la formació o la defensa de la professió; la comunicació establerta entre el Col·legi i tothom que en forma part, i un darrer apartat general de propostes obertes i de valoració de la col·legiació. 

Val a dir que les anteriors enquestes van ponderar la gestió del Col·legi, si s'adopta el marc conceptual de les notes acadèmiques, entre un aprovat folgat i una nota de bé, en alguns casos cap al notable (vegeu els resultats del 2020 i en el cas del 2021 estan disponibles a la Memòria corresponent). 

El Col·legi espera les respostes per fer-ne l'anàlisi corresponent, que es donaran a conèixer durant el primer quadrimestre de l'any, com també és habitual.  

Respon l'enquesta aquí.

EnquestaSatisfaccio-VolemSaberlatevaOpinio.jpg (144 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.