Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Una altra manera de fer: rectificar i evitar els jutjats

L'Ajuntament de Montmeló estima el recurs del COPLEFC i rectifica les seves bases en una contractació

Amb data 7 de maig l'Ajuntament de Monteló ha rectificat el seu procediment de contractació mitjançant unes bases reguladores publicades al BOP (Butlletí Oficial de la Província) el 13 de març d'enguany  per a la creació d'una borsa de monitors d'activitats ludicoesportives, una de les places de la qual era per a la realització de cursets de natació, i en què es preveia titulació de cicle formatiu de grau mitjà o similar d'activitats fisicoesportives, mentre que la titulació corresponent hauria de ser una d'aquestes: a) llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau corresponent, b) títol de mestre o mestra de primària, amb l'especialitat en Educació Física o el títol de grau corresponent, amb formació o experiència adequades a les activitats de què es tracti, o c) tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives.

El resultat de les gestions dutes a terme pels Serveis Jurídics del COPLEFC, el gabinet Culleré Lavilla Advocats, ha desembocat en l'acord i l'aprovació d'unes noves bases reguladores del procediment de selecció urgent per a la creació de l'esmentada borsa de monitors d'activitats lúdiques i borsa de monitors d'activitat esportives, tot fent constar que la titulació mínima requerida per al monitor dels cursets de natació és la de títol de tècnic/a en conducció d'activitats físiques i esportives al medi natural, amb formació o experiència en les activitats de què es tracti, d'acord amb la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya.

La significació d'aquest capteniment de l'Ajuntament de Montmeló posa en relleu una via més ràpida i menys costosa de resoldre un problema de legalitat manifesta pel que fa al compliment de l'esmentada Llei de l'exercici de les professions de l'esport, ja que l'expedient s'acaba amb un recurs de reposició, és a dir, de modificació de les bases per optar al lloc de feina, i no ha d'entrar al jutjat contenciós administratiu del Departament de Justícia.

Així, cal assenyalar que l'expedient no surt de l'àmbit municipal, en què ha quedat resolta la qüestió, amb el consegüent estalvi de temps, ja que en menys de tres mesos s'esbandeix el problema, i no comportarà rectificacions a posteriori i no cal apel·lar a cap jutge perquè dirimeixi el problema. Tampoc no comporta decisions judicials sobre costes jurídiques, tot plegat amb la mala imatge per a la corporació local que es veu involucrada.

"És per això que, un cop advertit el contingut del recurs de reposició interposat pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Educació Física, s'ha optat pel desistiment de l'anterior procés selectiu i l'aprovació d'unes noves bases, aclarint quins són els llocs de treball convocats i les titulacions legalment requerides per a aquests llocs de treball, segons s'ha fet constar als antecedents de fet d'aquesta resolució". Tot un reconeixement de l'error comès, i l'actuació d'acord amb la legalitat en matèria de professions de l'esport al nostre país. En resum, aquest és un exemple en què, tal om es diu popularment, "rectificar és de savis".  Una intervenció de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montmeló, rematada amb signatura de la seva secretària, que facilita les coses i que segueix un altre principi consuetudinari de sentit comú, que diu que "parlant la gent s'entén".

Darrer cas guanyat pel COPLEFC, però als jutjats: enllaç.
Aj-montmelo.jpg (29 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.