Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Un cap de setmana intens sobre la professió. Ple de les comissions d'experts del COPLEFC 2017

Un cap de setmana intens sobre la professió

Mollet del Vallès, Ciutat Europea de l'Esport 2017, va acollir el cap de setmana passat (24 i 25/11/2017) el COPLEFC i el Consejo COLEF estatal, amb motiu de la I Trobada Estatal de Comitès d'Experts, la reunió de presidents de COLEF d'Espanya i el Ple de Comissions d'Experts del COPLEFC.

Més d'un centenar de participants van gaudir de les instal·lacions de Can Lledoner i de les aules de l'Escola Joan Salvat-Papasseit, on van debatre sobre el present i el futur de la professió, d'acord amb els diversos àmbits que acullen el COPLEFC i els altres col·legis autonòmics.

Després de tota la feina protagonitzada pel conjunt d'experts assistents, així com pels presidents autonòmics, respectivament, l'acte de cloenda va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Josep Monràs, al qual  es va fer lliurament de la distinció de col·legiat d'honor. En el seu parlament, Pere Manuel, president del COPLEFC,  va recordar la trajectòria i tasca política de Monràs en benefici de l'esport, motiu de la distinció, i és per això que, va dir, el "considero un més dels nostres". En les paraules d'agraïment, Monràs va donar ple suport a la tasca dels professionals i els beneficis saludables i econòmics que comporta una societat activa i esportiva. I així mateix, va estendre la mà com a alcalde de Mollet del Vallès per col·laborar en el futur amb el COPLEFC i el Consejo COLEF.

Mollet-01.jpg (6.09 MB)            

I Trobada Estatal de Comissions d'Experts

El Consejo COLEF va convocar els seus experts, perquè hi debatessin sobre quatre pilars fonamentals de la professió: ensenyament de l'Educació Física; esport i salut; direcció i gestió esportiva; i també sobre esport, fitnes i turisme actiu.

En cada cas, les aportacions van ser les següents:

Ensenyament de l'Educació Física (EF)

Els experts van arribar a una sèrie de conclusions:

-L'argumentació favorable de l'ensenyament no s'ha de basar només en aspectes fisiològics, sinó incloure-hi els beneficis emocionals i socials que té l'EF.

-Cal difondre les bones pràctiques en l'àmbit de la professió per reivindicar el lloc de l'EF als centres educatius.

-La competència corporal, per a la salut i qualitat de vida, s'ha d'erigir com un element clau per a l'educació integral de l'alumnat.

-L'EF no ha de quedar al marge de les noves tendències pedagògiques i ha de ser present a la formació inicial i en la continuada del professorat.

-Cal generar coneixement mitjançant la recerca "al pati" i crear xarxes entre universitat i escola.

-El fi últim de l'EF ha de ser produir un impacte positiu en la vida de l'alumnat.

-El moment per a l'ampliació horària de la nostra assignatura és idoni, perquè hi ha consens polític i el posicionament per a una EF de qualitat ha rebut un ampli suport.

Mollet_05_1344.jpeg (250 KB)
Esport i salut

La resposta a la pregunta plantejada en la trobada, sobre si des del sector s'està preparat perquè l'educador físic sigui una futura professió sanitària, la conclusió va ser que, efectivament, els professionals estan preparats per iniciar el procediment de reconeixement com a professió sanitària.

Direcció i gestió esportiva

En aquest apartat es va debatre, entre altres qüestions, sobre l'aparició dels e-Sports. La realitat va constatar que hi ha consens entre els experts sobre si cal considerar els e-Sports com a veritable esport o no. En aquest sentit, cal reconèixer no s'ajusten a la definició d'esport que fa la Carta Europea de l'Esport. Malgrat tot, es va considerar necessari redefinir l'esport actual perquè aixoplugui "nous esports", com els e-Sports, que tinguin càrrega física.

Els e-Sports ocuparan gran part del "lleure actual i futur", a més a més de ser un motor econòmic important que caldrà tenir en compte. En qualsevol cas, cal regular els e-Sports: perquè actualment la legislació esportiva està obsoleta en aquesta matèria, i perquè ja hi ha països, com França, amb normatives específiques. Igualment, cal tenir presents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que poden afectar en exempció d'impostos.

Hi va haver consens, però, que ha de constituir una oportunitat per als professionals de l'activitat física i de l'esport poder ser presents en la regulació dels e-Sports, quan es pugui produir.

Esport, fitnes i turisme actiu

Els experts senten com a necessitat planificar i conèixer les competències de Grau per evitar de solapar competències i descriptors. Segons les opinions, hi ha un model a seguir, que és el de l'àmbit del futbol: amb una clara definició de competències del cos tècnic/ preparador físic/ readaptador. I al final s'ha de poder incidir en l'elaboració de les competències del Grau en CAFiE.

Reunió de presidents de COLEF d'Espanya

Tal com va exposar Vicente Gambau en l'acte de cloenda, la reunió dels presidents dels COLEF autonòmics va servir per posar damunt la taula i considerar totes les aportacions respecte de la voluntat de canvi del que fins ara era un Col·legi de titulats per convertir-se en el que ha de ser un Col·legi de professionals, d'acord amb el marc europeu. En aquesta línia va destacar dues qüestions, com són, d'una banda, la reserva de competències professionals, fet que estableix fronteres clares per evitar l'intrusisme, i així mateix, la denominació dels professionals, consideració en què va introduir l'etiqueta d'educador físic, com a definició comuna a partir de la qual aleshores poden haver-hi les especialitzacions necessàries.

Mollet_04_1334.jpg (23.18 MB)

El ple de les Comissions d'Experts del COPLEFC

Per la seva banda, el COPLEFC també va convocar els membres de les comissions que té constituïdes: Educació, Esport i Rendiment, Activitat Física i Salut, Activitat Física i Turisme al Medi Natural, i la de Gestió i Economia de l'Esport, per repassar i donar a conèixer al conjunt d'experts l'estat de les tasques empreses durant el 2017, així com els objectius proposats per al 2018. Després de dues sessions, divendres a la tarda i el matí del dissabte, aquestes van ser, respectivament, les consideracions i actuacions previstes:
Mollet_06_20171125_104812.jpg (2.65 MB)

- Comissió d'EDUCACIÓ

Els membres de la Comissió traslladaran als legisladors una proposta de Resolució del Parlament de Catalunya per una Educació Física de qualitat. I per donar visibilitat a l'Educació Física, organitzar el 2018 una nova edició del Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC).

Com a serveis als col·legiats, s'oferirà un curs d'oposicions, així com formació per al professorat i un banc d'experiències, a més de donar a conèixer persones referents en EF. Igualment, es promourà un Premi d'Innovació i un programa d'innovació en Educació Física.

També es considera imprescindible en aquest moment de canvis profunds en l'ensenyament, promoure un debat educatiu a fons.

- Comissió d'ACTIVITAT FÍSICA I SALUT  

Tota la seva activitat se centrarà el 2018 en la proposta capdavantera d'una campanya publicitària amb un missatge molt clar: "I tu, amb qui t'entrenes?". D'aquesta manera es posarà en relleu el valor sanitari de l'activitat física, per lluitar contra l'intrusisme i conscienciar la mateixa població dels beneficis d'entrenar-se amb el professional corresponent.

- Comissió d'ESPORT I RENDIMENT

Conèixer la realitat resulta imprescindible, per la qual cosa els integrants de la Comissió consideren ineludible un estudi de la situació laboral i impulsar i participar en l'elaboració d'un conveni col·lectiu del sector professional de l'esport. Amb aquesta mateixa finalitat s'analitzarà la Borsa de Treball ja existent del Col·legi i, d'acord amb els resultats de l'estudi sobre el sector,  fer les segmentacions necessàries que aportin dades rellevants de demanda.

El mercat de treball també reclama impulsar el desplegament de la funció inspectora en el compliment de la Llei de l'exercici de les professions de l'esport.

- Comissió de GESTIÓ I ECONOMIA DE L'ESPORT

L'objectiu prioritari del 2018 en aquesta Comissió serà treballar per convertir el Col·legi en lobby, la qual cosa ha de permetre legislativament, per exemple, d'arribar a incloure l''obligatorietat d'un informe del graduat en CAFiE per obtenir una llicència empresarial d'activitat esportiva. Igualment es faran els convenis de formació específica necessaris per als gestors de l'esport. Es desplegarà el programa Emprèn, de suport a l'emprenedoria. I es proposaran eines i app d'ajuda als gestors de l'esport.

- Comissió d'ACTIVITATS FÍSIQUES I TURISME AL MEDI NATURAL

Les propostes més remarcables de l'any vinent en aquest subsector són: disposar d'una app que contingui la diversitat d'empreses en medi natural i turisme actiu existents; estudiar i efectuar una jornada de formació, i elaborar tot un recull informatiu que permeti conèixer les activitats autoritzades als parcs naturals i saber, en tot moment, quines són les activitats notificades a la Secretaria General de Joventut. (28/11/17)

Mollet_07_20171127-0001.jpg (186 KB)