Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Interposats més de 100 recursos en defensa de la professió

El COPLEFC destina més recursos humans i materials que mai per vetllar que les contractacions siguin apropiades

El COPLEFC té per mandat estatutari, entre els seus principis d'actuació, defensar la professió. I un dels àmbits afectats és el de la contractació de personal en l'àmbit públic. Per fer-ne el seguiment necessari i vetllar estretament la qüestió, el Col·legi va crear formalment el Comitè de Defensa Professional ja fa uns anys, i quan cal també s'opta pel requeriment dels serveis jurídics externs del Gabinet Culleré. Amb aquesta estructura, el Col·legi sempre té dues opcions de treball obertes: d'una banda, el consell, l'explicació i l'ajuda, que és un camí poc visible per al col·lectiu col·legial, però que és el més recomanable, abans d'iniciar la segona opció, que és més dràstica, costosa, però que també ofereix més notorietat, ja que és el recurs a la via judicial, el litigi als jutjats, i a la qual el COPLEFC no ha renunciat ni vol renunciar, tal com ha manifestat més d'una vegada el president Pere Manuel i Gutiérrez (col. 8570).

En totes dues possibilitats s'han anat sumant un conjunt de fites significatives en benefici del col·lectiu (tal com ja hem anat informant i amb un darrer episodi que es pot recuperar en aquest enllaç). Però més enllà dels triomfs concrets, individuals, fins i tot hem aconseguit la generació de jurisprudència, és a dir aquella conducta judicial determinant que tots els actors encarregats d'impartir justícia accepten com a referent irrevocable.

Un increment de volum

Darrerament en l'àmbit públic s'ha parlat del procés d'estabilització de plantilles, una situació generada per mandat europeu que ha comportat i que està encara suposant la convocatòria de nombroses places públiques. Tenint en compte la importància i significació de la feina feta durant l'any 2022 i a més a més com a pràctica de transparència en la gestió, el COPLEFC vol recordar a tot el conjunt col·legial que l'any passat es van revisar un total de 820 referències de matèria laboral (una referència no sempre significa una plaça de feina, atès que una sola plaça pot generar diverses referències: per publicació inicial, adaptacions, renovacions...), que van acabar en 14 recursos administratius i, finalment, en una denúncia per via contenciosa administrativa, concretament contra l'Ajuntament d'Olot (un procediment que continua obert seguint els ritmes judicials habituals).

L'any 2023

I l'any 2023, com estem? Fins a meitat d'any ja s'han efectuat a prop de 350 revisions, unes lectures que el Gabinet Culleré valora si demanen la via amistosa i comprensiva per resoldre errors de plantejament i formulació, i que en prou casos acaben efectivament resolent-se favorablement amb les modificacions corresponents per ajustar-se a dret, d'acord amb el marc de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. Però també cal dir que el Col·legi ha valorat la necessitat d'interposar 113 recursos administratius davant els mateixos organismes que han convocat la plaça (o sigui els ajuntaments afectats, que estan obligats a admetre la possibilitat del recurs, com en qualsevol convocatòria de plaça pública). Quan aquesta via fracassa, aleshores, després del corresponent acord de Junta, i enguany ja se n'han aprovat 13, de moment, es pot passar a la via judicial si no hi ha alguna consideració particular que no desaconsella.

Tot seguit, una vegada iniciada la via judicial, cal tenir en compte que aquesta segueix el seu propi ritme, en funció dels terminis de tramitació vàlids i les opcions que la part contrària incorpori al procés, que pot allargar-lo i ajornar-lo més o menys, tenint en compte els calendaris judicials imperants.

Però que en qualsevol cas, com més va més les sentències finals s'estan decantant d'una manera clarament favorable als plantejaments defensats pel COPLEFC, que són sinó els propis de la legislació vigent i, en definitiva, el que permet les bases de defensa de la professió de les i els educadors físics esportius.


Xifres fins al dia d'avui
350 revisions de convocatòries
113 recursos administratius
13 acords de junta per valorar interposició de denúncia contenciosa administrativa

Llegeix l'històric de sentències guanyades contra l'Administració local: enllaç.

recursos-defensa-professio-2.jpg (211 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.