Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC també guanya contra l'Ajuntament de Cerdanyola

16/06/2021

Catalunya

El Tribunal de Justícia Superior de Catalunya dona tota la raó al Col·legi en la convocatòria municipal d'un monitor/a

El TSJ novament valida el criteri del COPLEFC en la convocatòria municipal d'una plaça laboral, en aquest cas d'un monitor/a esportiu al municipi de Cerdanyola del Vallès. La Sentència 2642/2020, amb data 28 de maig de 2021, es pronuncia sobre el cas de la convocatòria inicial, la interposició de recurs contenciós administratiu, denegat en primera instància, però novament recorregut pel COPLEFC, i dictamina finalment a favor dels interessos del nostre col·lectiu, tot constituint la decisió de la instància superior a Catalunya que és el TSJC.

Com que la Llei determina que una de les professions és la de monitors esportius, i que per exercir les funcions que li són pròpies, cal tenir la titulació de llicenciatura o grau en CAFiE o bé el títol de tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives, el Tribunal estableix que la convocatòria de la plaça tal com estava plantejada vulnera l'esmentada Llei 3/2008, missatge que en termes jurídics s'escriu així: "vulnera els principis de legalitat i de jerarquia normativa i de subjecció de les administracions públiques a la llei i al dret". Per la qual cosa, el resultat és que estima, és a dir, accepta el recurs formulat pels Serveis Jurídics del COPLEFC i s'anul·la tot el procediment.

La significació d'aquesta nova Sentència és que el corpus de jurisprudència de mica en mica es va engreixant (tal informàvem recentment amb una altra Sentència favorable) i incorpora nous matisos que es poden al·legar en eventuals casos futurs. I així mateix, suposa que des de les administracions públiques s'haurà d'actuar a dreta llei a l'hora d'oferir convocatòries de noves places.

Cal recordar que l'origen de tot el cas radica en un canvi de bases reguladores de la convocatòria de la plaça, perquè l'Ajuntament va modificar-les en el sentit següent:

"On diu:…

Titulació: INEF, Grau superior d´activitats físiques i esportives o Títol de monitor d´aeròbic i d´activitats dirigides.

…Ha de dir: …

Titulació: Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la Formació Professional de 1er grau o un altre d´equivalent o superior. En el cas de presentar una titulació equivalent a la exigida, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n´acrediti l'equivalència".

Amb les alarmes enceses i la personació del COPLEFC per recórrer-ho, la Sentència també posa en valor que no cal impugnar la relació de llocs de treball, argúcia que s'esgrimia des de l'Ajuntament per no tenir en compte inicialment el criteri del COPLEFC.

I finalment, una altra qüestió significativa de la Sentència és que poc importa que la plaça sigui definitiva o temporal.

El COPLEFC defensa la professió!

DefensaProfessio-General.jpg (86 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.