Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC, notable alt en transparència

El Consejo COLEF avalua l'índex de compliment de paràmetres de transparència

El Consejo COLEF ha reavaluat el compliment de les obligacions de publicitat activa dels seus col·legis integrants, després del primer informe ara fa un any, en què es va haver de fer un total de 355 recomanacions per al conjunt de les 17 corporacions. En aquest segon informe la situació ha millorat, amb un 67,33% d'índex de compliment de la informació obligatòria (ICIO). I en el cas del COPLEF de Catalunya, la situació deixa el Col·legi en segon lloc de l'ICIO i amb un procés d'assoliment del 2021 al 2022 que el situa també en aquesta posició, és a dir, amb notable alt. Un qualificació que ha estat possible amb el desplegament de la pestanya corresponent a Transparència que es pot consultar al menú El COPLEFC del web corporatiu.

Tal com s'esmenta des del Consejo COLEF,  "la transparència i el bon govern són un dels pilars per al foment de la democràcia i la participació en totes les corporacions de l'Organització Col·legial. No sols es tracta del compliment de la normativa vigent, sinó també del compliment de principis que han de regir el bon fer en tots els COLEF autonòmics i, per descomptat, en el Consejo General.

Per això, des que la Unión Profesional en col·laboració amb el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) van publicar la nova Guia, el Consejo COLEF ha estat treballant per adequar el seu portal de transparència i la seva finestreta única a l'estructura normalitzada que proposa l'òrgan estatal encarregat de vigilar i avaluar aquesta matèria en l'activitat pública".

Així doncs, el Consejo COLEF l'any 2021 ja va fer un primer Informe intern d'avaluació sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa per part dels COLEF autonòmics, així com els corresponents informes individuals de cadascun dels disset col·legis oficials, amb recomanacions específiques per a la millora dels índexs individualitzats, fins a la revisió següent, que es va dur a terme durant els mesos de maig i juny d'enguany, i que ara s'han presentat.

Val a dir que a partir d'ara, els informes del Consejo COLEF seran de caràcter biennal, la qual cosa significa que el proper es durà a terme entre maig i juny del 2024.

El COPLEFC

L'índex de compliment es pot considerar notable, amb un 80,44% d'acord amb als paràmetres d'avaluació establerts. Els principis generals tenen un índex de compliment del 100%, acompanyat d'un 78% en informació institucional i un 82% en informació econòmica. Des del Consejo s'indica, igualment, que "s'ha de parar especial atenció als ítems relacionats amb la Memòria de gestió, a fi de disposar d'un millor compliment de la Transparència".

Aquesta recomanació i d'altres de més específiques, la Junta les tindrà en consideració, amb la voluntat de continuar un procés de transparència, amb el convenciment que l'accés a la informació facilita el sentiment col·lectiu de pertinença. Així mateix, Alèxia Pérez, com a gerent i responsable de la materialització del procés emprès, valora "molt positivament la feina feta en tan sols un any, a la qual es vol donar continuïtat, amb plena sintonia amb la Junta i especialment la Vicepresidència, que ha assumit aquest projecte".

El conjunt dels COLEF

Les conclusions generals de l'avaluació d'aquest 2022 respecte de les disset corporacions que integren el Consejo COLEF són les següents:

-El 100% dels COLEF disposa d'accés directe al Portal de Transparència al seu web corporatiu.

-Com a mitjana, la proporció d'informacions obligatòries publicades se situa en el 67,33%, des del 32,96% el 2021.

-Tots els COLEF publiquen informació addicional a l'obligatòria, i això constitueix una mostra de proactivitat respecte de la transparència i la rendició de comptes.

-La majoria dels COLEF presenten bones pràctiques que podrien ser aplicades per altres organitzacions, moltes dirigides a facilitar la comprensió i l'accessibilitat a la informació.

-El 61,8% dels COLEF disposa d'un espai per a l'exercici del dret d'accés i tan sols el 58,8% informa expressament sobre el dret de la ciutadania a sol·licitar informació d'acord amb la LTAIBG.

-Els mitjans habilitats per a la presentació de les sol·licituds són escassos, 31,76% de mitjana, i hi destaca el correu electrònic com a principal (58,82%).

Podeu llegir aquí l'informe de compliment de paràmetres de transparència 2021.

Podeu llegir aquí l'informe de compliment de paràmetres de transparència 2022.

Transparencia-01.png (57 KB)

Transparencia-03.png (57 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.