Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC, implicat en la mHealth

El Col·legi és col·laborador de la Fundació TIC Salut Social, del Departament de Salut

La col·laboració del COPLEFC amb la Fundació TIC Salut Social ja ve des del 2016, una relació que va fer un pas més ferm el 4 de maig de 2021, en què es va formalitzar mitjançant la signatura d'un conveni marc de col·laboració, complementat amb un pla d'actuació centrat en el que es denomina com a mHealth (o salut mòbil). La Fundació TIC Salut Social i el COPLEFC hi col·laboren, conscients del paper rellevant de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement) com a palanques de canvi en l'atenció a la salut i comparteixen el mateix interès a explorar noves vies d'aplicació. I a final d'any, la memòria d'actuacions elaborada des de la Fundació TIC Salut Social indica quins han estat els resultats d'aquesta relació profitosa.

Així, el 2021, des del servei de certificació d'aplicacions mòbils s'han revisat un total de 6 aplicacions (app): 2 apps destinades al seguiment de la diabetis (Freestyle Librelink i SocialDiabetis), 1 app destinada al processament de tests genètics (GenomApp), 1 app de telesalut (Doole), i s'han reavaluat 2 apps destinades, per una banda al seguiment de la diabetis, i una altra destinada al seguiment del pacient oncològic (Mysugr i ICOnnecta't). De totes les aplicacions, dues han obtingut la certificació, concretament Freestyle Librelink i Mysugr, mentre que les altres encara es troben en fases de revisió.

D'altra banda, cal destacar que fruit de l'expertesa generada i el treball en xarxa al sector, s'ha desenvolupat una Guia de desenvolupament d'aplicacions mòbils en l'àmbit de la salut i l'atenció a la persona. Aquesta guia recull consells i recomanacions per acompanyar al sector en la programació d'aplicacions mòbils seguint els principis bàsics de l'ètica, la seguretat, l'accessibilitat, la usabilitat, la interoperabilitat.

Una altra de les actuacions del 2021 va ser la publicació d'un test d'autoavaluació destinat a totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer en quin grau de maduresa es troba l'aplicació de salut que  utilitzi i que permet saber si està preparada per iniciar un procés de certificació. El qüestionari és lliure i d'accés obert (enllaç).

Una mica més d'informació sobre la mHealth

La mHealth és la pràctica d'activitats sanitàries i de benestar social centrades en la persona i suportades per dispositius mòbils, sensors per a la monitorització de pacients i altres solucions sense fils que actuen com a assistents digitals en mode remot i que a la vegada poden interactuar amb altres tecnologies, com per exemple la realitat virtual o la intel·ligència artificial.

Amb aquest plantejament, al principi del 2015 el Govern català va aprovar un Pla Estratègic mHealth (salut mòbil) en què instava les institucions del sector a apropar els serveis sanitaris i d'atenció a la persona a través de les tecnologies de la mobilitat i alhora a facilitar la transformació dels diferents processos assistencials i socials per aconseguir una atenció integrada i pròxima al pacient.

Seguint aquest objectiu, l'Àrea mHealth de la Fundació TIC Salut Social és l'encarregada de treballar per al desplegament d'estratègies de mobilitat que aportin una visió completa de la seva influència en la prevenció i promoció de la salut i en l'atenció social, i així mateix solucions i serveis a través de sistemes mòbils, amb l'objectiu principal, cal insistir-hi, de millorar i personalitzar la salut i el benestar de les persones.

Sobre la Fundació TIC Salut Social

Dins del camp de la mHealth i amb la voluntat creixent al sector de regular i classificar les diferents solucions desenvolupades en mobilitat per a ciutadans i professionals, la Fundació TIC Salut Social ha elaborat i continua treballa, entre altres intervencions, en un procés de certificació d'aplicacions mòbils de l'entorn de la salut que permetin afirmar que aquestes aplicacions reuneixen els requeriments indispensables per esdevenir una app amb garanties de qualitat i fiabilitat.

En el procés de certificació s'avaluen els productes o solucions d'acord amb un seguit de criteris, segons quatre blocs: usabilitat, tecnologia, seguretat i contingut. I més concretament, el Comitè d'Experts Funcionals d'Apps de la Fundació TIC Salut Social, de la qual forma part el COPLEFC, s'encarrega de revisar les apps de salut en matèria de continguts, des de 25 criteris.

Més informació sobre la Fundació TIC Salut Social.

TICSalut-Freestyle_librelink_map.png (236 KB) TICSalut-MySugr.jpeg (207 KB)
Dues app existents amb certificació de la Fundació TIC Salut Salut amb la col·laboració del COPLEFC.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.