El COPLEFC alerta els centres educatius
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC alerta els centres educatius

02/09/2019

Educació Catalunya

El Col·legi trasllada als centres educatius privats i concertats de Catalunya l'obligatorietat de complir la legislació

El COPLEFC, com a col·legi professional que agrupa a Catalunya els llicenciats en Educació Física i els graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, ha de vetllar perquè aquest exercici s'adeqüi a la normativa vigent i, així mateix, ha d'evitar actes d'intrusisme, competència deslleial o actuacions irregulars.

En el primer plantejament de defensa de la professió, els centres educatius privats o concertats de Catalunya han rebut una carta del COPLEFC recordant que tots els professors d'Educació Física han d'estar col·legiats per a l'exercici privat de la professió, mentre que els mestres en Educació Física i, fora de l'horari lectiu, els monitors o educadors/entrenadors esportius de les activitats extraescolars que s'hi duguin a terme han d'estar registrats al ROPEC.

Cal recordar que l'incompliment d'aquesta legalitat afecta les dues parts infractores implicades, la persona que s'erigeix falsament com a professional i també l'empresa que contracta aquesta persona. Per això la carta informa les direccions dels centres de la situació, a més de demanar que la informació sigui igualment traslladada a les persones que estiguin exercint alguna tasca en la matèria d'Educació Física o bé en activitats de caire extraescolar. La finalitat és evitar el desconeixement al seu centre de la normativa aplicable. Simultàniament, la carta recorda la cobertura de responsabilitat civil de 2.000.000 d'euros de què disposen els membres del COPLEFC en una situació de negligència professional i ofereix la més important Borsa de Treball existent del nostre sector, perquè els centres puguin gestionar les seves necessitats laborals.

Pel que fa al segon aspecte de defensa de la professió, relacionat amb l'intrusisme i les irregularitat professionals, des de l'any passat el Col·legi té en funcionament una plataforma de denúncies, en què el conjunt de la ciutadania pot deixar constància de situacions contràries a la llei aplicable de què tingui coneixement.

El Col·legi, a partir de les denúncies que va rebent, obre en tots els casos l'expedient corresponent, formula un requisit informatiu que atorga un termini de 20 dies naturals per aclarir la situació i es reserva l'opció d'emprendre accions legals, si la petició no és atesa pel responsable del centre on s'hagi produït la presumpta irregularitat.

Amb tot, el Col·legi insisteix en la via de la regularització i el convenciment com a procediment més adequat per obtenir la màxima eficàcia contra l'intrusisme, a més de posar en coneixement dels implicats tot el ventall d'avantatges de col·legiar-se, com són l'empara i la protecció professional, a més del significat que suposa la col·legiació, és a dir, el compromís professional davant la ciutadania amb la voluntat d'oferir un exercici professional de qualitat.
DefensaProfessio-02.jpg (122 KB)