Logo COPLEFC INTRANET

Activitat Física i Salut

Promotors de l'exercici físic per a la salut

Objectius

La creació de les comissions d'experts són fruit del programa i pla d'acció de la nova Junta de Govern del Col·legi, de les conclusions extretes del Pla Estratègic 2016-2024 i del que estableixen els estatuts del Col·legi. La promoció de comissions especialitzades és una de les funcions principals del Col·legi en l'acompliment dels seus fins, atès que permeten garantir una organització col·legial eficaç amb la participació dels seus membres.

 

Àmbits d'actuació:

Activitat Física, condició física i l'exercici per a la salut en totes les franges d'edat i poblacions especial.

Prevenció i recuperació de lesions. Readaptació esportiva.

Exercici laboral. Vinculat a la prevenció de riscos laborals dels treballadors a les empreses.

Membres del grup acreditació de les APP del TicSalut del Departament de Salut.

 

Definició

Les comissions d'experts són grups de treball especialitzats en àmbits determinats de la professió o en activitats referents als interessos professionals en el marc de la institució col·legial, amb funcions i competències delegades pels òrgans de govern del Col·legi.

 

Funcions

Ser els referents de les inquietuds dels professionals del seu àmbit i els nuclis de treball per al desenvolupament i la promoció de la professió davant la societat i els diversos organismes i institucions.

Han de ser: consultives, emissores i propositives.

- Consultives, que donin resposta o opinió a consultes, dubtes o plantejaments específics, tant dels mateixos òrgans de govern del Col·legi com dels col·legiats. La seva finalitat és recollir parers professionals, però en cap cas serà decisòria respecte del tema de treball.

- Emissores, ja que tenen com a finalitat elaborar missatges per a destinataris concrets; havent detectat una font d'informació, la seva tasca serà proporcionar informació fiable i qualitativa respecte del tema treballat. Seran generadores d'opinió.

 - Propositives, enteses com un treball destinat a una actuació, i que ha de facilitar argumentaris temàtics a partir de situacions plantejades als òrgans executius, i fins i tot assumir-ne l'actuació per delegació dels òrgans col·legials superiors.

En les qüestions pròpies del seu àmbit, les comissions, genèricament, tenen les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu i assessor dels òrgans de govern i dels col·legiats.

b) Promoure i coordinar les activitats relacionades amb la seva especialitat, amb acord previ amb la Comissió Directiva.

c) Informar els col·legiats, promoure el debat i responsabilitzar-se de la difusió interna i externa corresponent. Com per exemple actualitzar i proposar continguts als canals habituals de comunicació del col·legi (Docusport-La Revista, web, Facebook, Twitter, etc.).

d) Proposar i emetre informes i estudis especialitzats.

e) Conèixer, aglutinar i promoure les relacions del sector del col·lectiu corresponent.

f) Assumir la representació del Col·legi, a petició de la Comissió Directiva, davant d'institucions i d'organismes públics o privats.

g) Liderar i organitzar activitats generals del Col·legi a petició de la Comissió Directiva.

h) Coordinar i supervisar les activitats i les tasques de les subcomissions de les quals hagin proposat la creació.

i) Vetllar per la perspectiva del gènere en totes les accions i documents que es generin.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.