gestio-i-economia-esport-3 Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Enquesta de satisfacció 2023

El COPLEFC manté el compromís de facilitar i conèixer l'opinió del col·lectiu

Des de l'any 2020 el Col·legi posa en valor l'opinió del col·lectiu al voltant de la gestió que es du a terme. Es tracta d'un indicador principal per poder donar resposta a la missió, visió i valors del COPLEFC i per això animem tot el col·lectiu a prendre-hi part i, així, traslladar als membres la Junta de Govern quines són les percepcions i necessitats dels més de 5.800 professionals que ja constituïm el nostre Col·legi.

Aquesta actuació es du a terme amb una eina habitual, que és una enquesta de satisfacció sobre tota una sèrie de qüestions de la vida col·legial. Arriba, per tant, el moment de repetir-ho, en una nova demostració de la voluntat de servei al conjunt de persones col·legiades i associades i de tenir-ne en compte l'opinió en aquelles qüestions que siguin susceptibles de ser aplicades directament i que puguin servir també com a orientació en la gestió diària del COPLEFC. 

Els diversos àmbits que es plantegen en l'enquesta són els següents: el Col·legi i el futur, per conèixer-ne el que més se'n valora i els reptes que hauria d'adoptar; el grau de satisfacció pròpiament respecte dels serveis rebuts, amb valoració sobre un total de nou tipus de serveis, així com la possibilitat de multirespostes en diversos camps, com la formació o la defensa de la professió; la comunicació establerta entre el Col·legi i tothom que en forma part, i un darrer apartat general de propostes obertes i de valoració de la col·legiació. 

Es poden consultar els resultats de les enquestes de satisfacció anterior des dels enlaços següents: 2020,  2021 i 2022

El Col·legi espera les respostes per fer-ne l'anàlisi corresponent, que es donaran a conèixer durant el primer quadrimestre de l'any, com també és habitual.  

Respon l'enquesta aquí.
EnquestaSatisfaccio-VolemSaberlatevaOpinio.jpg (144 KB)

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.