Logo COPLEFC INTRANET

Vies de reclamacions i recursos

SERVEI D‘ATENCIÓ A PERSONES COL·LEGIADES I A PERSONES CONSUMIDORES, USUÀRIES, ALUMNAT I/O ESPORTISTES:

El COPLEFC té la funció d‘atendre les queixes i/o reclamacions presentades, tant per les persones col·legiades com per les persones consumidores, usuàries, alumnat i/o esportistes que contractin els serveis professionals, així com per associacions i organitzacions de persones consumidores i usuàries en la seva representació o en defensa dels seus interessos, tot disposant d‘un servei d‘atenció per a aquest fi. Aquest servei preveu la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica i a distància.

A través d‘aquest servei d‘atenció a les persones consumidores, usuàries, alumnat o esportistes, es resoldrà sobre la queixa o reclamació segons el que escaigui: bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l‘expedient als òrgans col·legials competents per instruir els expedients informatius o disciplinaris que correspongui, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

 

COMUNICACIÓ

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, modifica mitjançant l’article 5 la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals i afegeix un nou article 12 que estableix el procediment d‘atenció de queixes i reclamacions de forma telemàtica provinent tant de persones col·legiades com de persones consumidores i/o usuàries, alumnat i/o esportistes.

Les queixes o reclamacions podran ser al COPLEFC, o al Consejo General de la Educación Física y Deportiva, o a una persona Educadora Física Esportiva i les podrà efectuar qualsevol persona consumidora i/o usuària, alumnat o esportista, així com un/a professional en exercici.

Si desitja presentar una queixa o reclamació, ara podrà fer-ho a l‘apartat tràmits. Identifiqui-s’hi i formuli la queixa de la forma més clara i senzilla al·ludint al dret vulnerat. El COPLEFC (o el Consejo General de COLEF, segons que correspongui) es posarà en contacte amb vostè per donar-li resposta a la reclamació realitzada i comunicant les vies oportunes del tràmit.

Així mateix, també té dret a reclamar davant el Comissionat de Transparència en cas que no li fos concedit l’accés a la informació sol·licitada.

RECLAMACIÓ DAVANT EL COMISSIONAT DE TRANSPARÈNCIA DE CATALUNYA

 

ORGANITZACIONS DE CONSUMIDORS I USUARIS

 

PLATAFORMA DE DENÚNCIES

CONFIDENCIALITAT GARANTIDA DEL DENUNCIANT

Plataforma de Denúncies COPLEFC: intrusisme professional, exercici irregular i publicitat enganyosa.

La finalitat d’aquesta plataforma de denúncies (PD) és garantir la qualitat professional de la prestació de serveis d’activitat física i esportiva d’acord amb el marc legal regulador aplicable, especialment la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya.

El COPLEFC, com a actor de referència del sector i que posa la ciutadania al centre de la seva activitat, vetlla per evitar l’intrusisme professional, l’exercici irregular i la publicitat enganyosa amb l’objectiu principal de garantir la protecció i la salut dels ciutadans que accedeixen a qualsevol tipus de servei d’activitat física i/o esportiva.

 

Tipus de denúncies

A la PD, els tipus de denúncies es classifiquen així:

  • Intrusisme professional: és intrusisme la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió (Llei 7/2006, de l’exercici de les professions titulades i col·legis professionals).
  • Manca d’inscripció al ROPEC/manca de col·legiació al COPLEFC: quan no es compleix l’obligatorietat d’inscripció al ROPEC o col·legiació al COPLEFC, segons el que estableix l’article 8 de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya.
  • Irregularitats en formació/publicitat enganyosa: quan es vulnera més clarament el dret a la informació –la veracitat informativa–, ja que l’engany ve donat per una informació publicitària presentada de tal manera que no transmet la realitat de l’oferta i el producte presentat segons l’Agència Catalana de Consum.
  • Actuació professional irregular: és una actuació professional irregular que vulnera les normes deontològiques, que s’exerceix sense la diligència professional deguda o que incorre en competència deslleial.
  • Defensa de la professió: per defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i associades.

 

CONFIDENCIALITAT GARANTIDA

Des del COPLEFC es garantirà en tot moment la confidencialitat de la persona denunciant, tot i que, si s’escau, el denunciant s’haurà de comprometre a mantenir la denúncia davant les instàncies oportunes.

Els Serveis Jurídics del Col·legi estudiaran totes les notificacions que siguin interposades. En el cas de ser acceptada, el COPLEFC actuarà d’ofici en nom del col·lectiu de professionals de l’activitat física i de l’esport de Catalunya. Per això es prega que s’adjunti la màxima informació possible.

Accions administratives i penals

“Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en coneixement de l’Administració de la Generalitat o, en el cas de professions col·legiades, del col·legi professional pertinent, als efectes d’adoptar les mesures administratives que calgui per a corregir aquestes conductes. Aquesta responsabilitat administrativa s’entén sens perjudici de la responsabilitat penal que pugui correspondre”, segons el que estableix la Llei 7/2006, de les professions titulades i els col·legis professionals de Catalunya.

El COPLEFC, quan s’escaigui, notificarà a l’Administració corresponent la irregularitat detectada, així com també valorarà la possibilitat d’iniciar les accions legals que consideri oportunes de manera particular, especialment aquelles vinculades amb l’intrusisme professional, tal com estableix l’article 403.2 del Codi Penal.

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.