Logo COPLEFC INTRANET

Retribucions

En compliment de Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals, i de l'Article 11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i complint amb el principi de transparència en la gestió,  es posa a disposició de les persones consumidores, usuàries, alumnat, esportistes i les educadores i els educadors físics, informació econòmica, pressupostària i estadística rellevant del COPLEFC. 

 

RETRIBUCIONS

La Presidència i membres de la Junta de Govern no perceben retribucions ni tampoc cap indemnització per abandonament o cessament en els seus càrrecs. Per l' assistència a despatxos o a actes propis de les seves funcions perceben una dieta i les despeses de desplaçament.

Normativa d'indemnitzacions per la raó de serveis. 

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.