Logo COPLEFC INTRANET

Quines assegurances haig de tenir per organitzar qualsevol activitat física o esportiva?

1.      Assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat/empresa 

 • Qualsevol entitat organitzadora ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tota l’activitat.

Marc legal

Segons Decret 58/2010, disposició addicional segona:

“Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i d’altres intervinents.”

Tots els col·legiats exercents disposeu d'una cobertura de Responsabilitat Civil de 2.000.000 € que us cobriria en cas de negligència professional (+info) 

2.      Assegurança de Responsabilitat Civil dels professionals/voluntaris

 • Qualsevol entitat ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat professional dels seus treballadors/col·laboradors (voluntaris) amb un contingut mínim de 150.000 €.
 • En el cas que el professional contractat treballi per compte pròpia, aquest se li ha d’exigir que disposi d’una assegurança de RC professional amb un contingut mínim de 150.000 €, segons estableix el Decret 58/2010, disposició addicional tercera.  

Marc legal

L’article 11 de la Llei 3/2008 obligava a tots els professionals  contractats disposessin d’una RC professional. Això va ser modificat per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, en concret l'article 41, diu:

“Modificació de l'article 11 de la Llei 3/2008. Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

1. L'exercici de les professions regulades per aquesta llei, quan no és exclusivament per compte d'altri, requereix la contractació prèvia d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pel danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. S'han d'establir per reglament els continguts mínims de les pòlisses de responsabilitat civil.”

Segons estableix el Decret 58/2010, disposició addicional tercera, l’assegurança de RC que cobreixi l’activitat professional ha de disposar d’un contingut mínim de 150.000 €.

La pòlissa de RC del col.legi inclou la responsabilitat civil d'explotació, és a dir, que cobreix la responsabilitat civil dels treballadors a càrrec del col·legiat. Clica aqui 

3.      Assegurança d’accidents - Llicència esportiva obligatòria

 • Qualsevol entitat organitzadora d’una activitat física o esportiva ha d’exigir a totes les persones que hi participen una llicència esportiva corresponent a l’activitat: federativa, escolar o d’activitat física.
  • Les Federacions Catalanes expediran les llicències federatives per les seves activitats que organitzin, siguin o no de competició.
  • Els consells escolar expediran les llicències escolars necessària per poder participar en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya
  • Les llicències d’activitat física seran expedides pels organitzadors de l’activitat.
 • És obligatori que tota llicència esportiva (escolar, federativa o d’activitat física) inclogui una assegurança d’accident.
 • Els que disposeu d'una empresa o que sou autònoms és obligatori que tingueu assegurats mitjançant una pòlissa d'accidents els vostres clients/usuaris

Marc legal

Segons el Decret 58/2010, articles del 149 al 162:

“ La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o la competició i comporta l’autorització i la vinculació amb l’organitzador d’aquestes”

“Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que hi participin la llicència esportiva corresponent a l’activitat”

Segons el Decret 58/2010, article 152:

1. Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi,  com a mínim, la cobertura dels riscos següents:

a) Responsabilitat civil.

b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.

c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.

d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria. (Real Decreto 849/1993, on es determina les prestacions mínimes de l'Assegurança Obligatòria Esportiva).

2. En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat organitzadora en serà la responsable subsidiària.

3. En el cas que una entitat organitzadora d’activitats físiques o esportives no hagi complert l’obligació que té d’exigir a totes les persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l’activitat, serà la responsable subsidiària de les obertures que hagi estat necessari utilitzar per causa dels participants no coberts per la llicència esportiva, sens perjudici d’incórrer en les altres responsabilitats previstes legalment.

4. L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que preveu l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que subscrigui altra i restarà habilitat per la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període assegurat. 

 El col·legi fruit del conveni de col.laboració amb EUROGESTIÓ us facilita aquest tràmit. Empleneu el següent formulari, i demaneu pressupost sense compromís, en uns dies rebreu una proposta feta a mida. 


 CONSULTES RELACIONADES A AQUESTA QUE US PODEM INTERESSAR I US CONVIDEM A TENIR EN COMPTE:

LO_ALERTIS_EUROGESTIO.jpg (37 KB)

EUROGESTIÓ
Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93.270.03.76 - 93.231.94.12
Marta Santamaria - Neus Riera
seguros@eurogestio.com
www.eurogestio.com

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.