Què és un ERTO? (Covid-19) - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Què és un ERTO? (Covid-19)

 

Un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’ocupació), està recollit a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, i dona la potestat a les empreses de poder suspendre de manera temporal el contracte dels seus treballadors o reduir la jornada laboral, ja sigui en reducció d’hores o de dies, en el cas que tinguin dificultats econòmiques, organitzatives, de producció tècnica o que posin en risc la vida de l’empresa.

En un cas general, per poder acollir-se a un ERTE l’empresa hauria de reunir-se amb els representants dels treballadors, explicar-li la situació econòmica i arribar a un acord per poder-ho aplicar. Però hi ha una altre opció que és la que estan escollint totes les empreses. Acollint-se a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, les empreses poden realitzar un ERTE saltant-se el pas anteriorment comentat ja que és per causa de força major.

L’empresa haurà de sol·licitar el ERTE d’avant de la Generalitat de Catalunya i aquesta i haurà de contestar en un termini de 5 dies per saber si accepten o no el ERTE. 

Durant l’ERTE, l’empresari tindrà que mantindré donat d’alta al treballador i seguir pagant el 100% de la seguretat social. Els treballadors podran demanar el subsidi per atur tant si els seus contractes s’han tallat de manera completa o parcial.

 

Quina duració pot tenir un ERTO?

La duració de l’ERTE no té límit de temps. El Reial Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.

 

S’han de readmetre els treballadors obligatòriament?

Els treballadors hauran de ser readmesos de manera obligatòria quan s’acabi aquesta situació.

 

 

Font d'informació: COPLEFC i PIMEC

Data d'actualització: 20/03/2020