Què és un ERO? (Covid-19) - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Què és un ERO? (Covid-19)

 

Un ERO (Expedient de regulació d’ocupació) està recollit a l’article 51 de l’Estatut de Treballadors i regula l’acomiadament col·lectiu dels treballadors sempre que les empreses demostrin problemes de manera econòmica, organitzativa o de producció.

Una vegada les empreses tinguin el OK, aquestes hauran de negociar amb els representants dels treballadors les condicions en les que s’acollirà l’empresa per realitzar l’ERO.

 

Quins dret tinc?

Els treballadors tenen el dret de rebre una indemnització de mínim 20 dies per any treballat a l’empresa. Podrà pujar de 20 dies a l’any però mai baixar d’aquesta xifra. Una vegada els treballadors ja no pertanyen a l’empresa, podran acollir-se al subsidi cobrant el 100%

 

Quan es considera que existeix una causa de força major per realitzar un ERO temporal?

La Guia del Ministeri de Treball va establir que únicament s’apreciarà l’existència d’una força major quan les causes al·legades per l’empresa s’ajustin als supòsits establerts a la mateixa:

-Índex d’absentisme que no possibiliti la continuïtat de l’activitat de l’empresa.

-Per decisió de l’Autoritat Sanitària que aconselli el tancament per raons de cautela.

Per tant, tots aquells establiments o empreses que no tinguin ordre de tancament, no poden fer un ERO temporal per força major i l’Administració no acceptarà la seva tramitació, sinó que han de seguir els procediments legalment establerts, establint la causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció que justifiqui la mesura corresponent. Per tant, únicament aquelles empreses que compleixin amb els requisits determinats a la normativa podran tramitar ERO temporals per força major, pel que tota la resta de companyies han de tramitar-ho a través dels procediments establerts a l’article 47 de l’Estatut dels treballadors.