Logo COPLEFC INTRANET

Mitjans, requisits i procediments

BASE LEGAL 

La llei estatl Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i I la llei autonòmica Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeixen el dret de la ciutadania a sol·licitar qualsevol informació que obri en poder de les institucions i organitzacions públiques com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions. 

 

MITJANS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ 

Si vol exercir el seu dret d'accés a la informació sobre qüestions relacionades amb el COPLEFC, pot enviar-nos una sol·licitud d'informació per qualsevol d'aquestes vies:

  1. Enviar un correu electrònic a l'adreça coplefc@coplefc.cat. Per facilitar la localització de la sol·licitud, es demana que en l'assumpte del correu d'indiqui: "Sol·licitud d'accés a informació pública"
  2. Per correu postal a l'adreça: c/Provença, 500 pta. 4, 08025, Barcelona. 
  3. Per qualsevol dels altres mitjans de presentació previstos a la Llei.

 

REQUISITS (article 26, llei 19/2014)

  1. Identificació: nom i cognoms.
  2. Mitjà de contacte, preferiblement electrònic.
  3. La informació precisa a la qual es vol tenir accés. 

 

PROCEDIMENT

  • Òrgan competent per resoldre: Comissió directiva del col·legi.
  • Termini de resolució: un mes des de la data d'entrada de la sol·licitud.
  • Recursos: contra la resolució  es podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. De manera voluntària, podrà interposar prèviament reclamació davant aquesta Comissió. 

 

TRANSPARÈNCIA EN LES RESOLUCIONS DEL COPLEFC

Resolucions denegatòries per aplicació de límits article 29 de la Llei de Transparència.

De moment, el COPLEFC no ha adoptat resolucions denegatòries per aplicació dels esmentats límits.

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.