Logo COPLEFC INTRANET

Marc legal

L’associació al COPLEFC és voluntària per l'exercici de les professions de l'esport.

El registre al ROPEC és obligatòri en compliment de l’Article 8 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. DOGC 5123-02.05.08)

“Article 8. Inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i col·legiació professional

  1. Poden exercir les professions de l'esport regulades per aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits generals que s'hi estableixen, estiguin inscrites en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (...).”

I que el fet de no estar registrat al ROPEC i/o exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida podrà significar una infracció tipificada per l’article 74.d de la Llei de l’Esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d’acord amb la legislació vigent (article 13è).

El COPLEFC, amb l’ànim de donar cobertura i reunir a tots els professionals de l’esport sota la mateixa infraestructura, va crear la figura de l’associat establert en els nostres estatuts.

“Les persones que exerceixin algunes de les professions de l'esport regulades per la Llei catalana 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, que estiguin inscrites en el Registre oficial de professionals de l'esport de Catalunya, i que no estiguin subjectes a col·legiació, tenen dret d'ésser admesos al COPLEFC com a associades. (Article 25)”

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.