Logo COPLEFC INTRANET

L'organització col·legial

 QUÈ ÉS UNA ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL?

Una Organització Col·legial fa referència al conjunt de corporacions col·legials d’una professió. Són corporacions col·legials els consells generals o superiors de col·legis professionals o col·legis nacionals, els consells autonòmics de col·legis i els col·legis professionals.

L’Organització Col·legial es pot estructurar territorialment mitjançant un Col·legi únic o estructura múltiple. Els consells generals, en aquells col·legis d’estructura múltiple, es configuren com a òrgans de representació i coordinació dels diferents col·legis, que garanteixen la coherència i l’homogeneïtat en l’ordenació de la professió. Així ho reconeix la STC 201/2013, de 5 de desembre, FJ 9.

L’estructura competencial entre el Consell General i els seus col·legis territorials ha d’estar regulada de manera que estiguin delimitades aquestes competències per al funcionament més eficient i afavorir-ne la governança.

 

QUÈ ÉS UN COL·LEGI PROFESSIONAL?

Els col·legis professionals són institucions reconegudes per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals i  Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals

Article 35

Naturalesa jurídica

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats, que es configuren com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació dels col·legiats en l'administració d'aquests interessos, sens perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.

Article 36 

Finalitats

  1. Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També tenen com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.
  2. En llur condició de corporacions de dret públic els col·legis professionals estan subjectes al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l'exercici de les funcions públiques que els atribueix la llei.

 

ORGANISMES RECTORS:

Els organismes rectors de la professió de l’Educació Física i Esportiva, als quals correspon l’ordenació de l’exercici de la professió en els àmbits respectius, són el Consejo General de la Educación Física y Deportiva i els col·legis oficials d’educadorso/es físics esportius  d’Espanya. 

 

PERSONALITAT I NATURALESA JURÍDICA DE LES ENTITATS QUE ELS INTEGREN:

Els col·legis oficials d’educadors/oes físics esportius d’Espanya són corporacions de dret públic, emparades per la Llei i reconegudes per l’Estat i per les comunitats autònomes corresponents, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins . 

 

RÈGIM JURÍDIC DELS ACORDS SOTMESOS A DRET ADMINISTRATIU I LA POSSIBLE IMPUGNACIÓ:

Els actes emanats del Consejo General, quan estiguin subjectes al dret administratiu, esgoten la via administrativa i s’hi pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa en els termes de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La invalidesa dels actes col·legials sotmesos a dret administratiu es regirà pel que estableix el procediment administratiu comú i, en concret, pel que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els col·legis oficials i el Consejo General podran impugnar els actes i les disposicions d’altres administracions o de l’organització col·legial en els termes i amb l’enllaç previst al procediment comú i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

COPORACIÓ COL·LEGIAL

TERRITORI

CREACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

WEB

COPLEF de Catalunya

Catalunya

1981

93 455 56 07

coplefc@coplef.cat

https://coplefc.cat

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

 

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.