Logo COPLEFC INTRANET

Funcions i Principis

NATURALESA DEL COPLEFC

El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

 

 • El COPLEFC executarà les competències que preveuen les lleis que li són aplicables, els estatuts generals i particulars, així com els reglaments interns de desenvolupament, i entre les seves missions/fins fonamentals, que estableix el capítol II, article 39 de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya, està l'ordenació de l'exercici professional de les i dels educadors físics esportius, la representació exclusiva d’aquests i la defensa dels interessos professionals del conjunt de col·legiats, sens perjudici de la competència de l'Administració pública per raó de la relació funcionarial i de les específiques de les organitzacions sindicals en matèria de relacions laborals.

 

Les funcions establertes al capítol II, article 39 de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals:

 1. Garantir que l' exercici professional s' adeqüi a la normativa, deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l' actuació professional. A aquest efecte, els col·legis professionals han d'ordenar en l'àmbit de la seva competència l'exercici de les professions d'acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i proposar a l'Administració l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i regulació de l'accés i exercici de la professió.
 2. Vetllar pels drets i el compliment dels deures i obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, tot adoptant, si s'escau, les mesures i accions establertes per l'ordenament jurídic.
 3. Exercir la potestat disciplinària sobre el col·lectiu de col·legiats, en els termes establerts per la llei i per les normes pròpies dels col·legis professionals.
 4. Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades en els termes i els efectes que determini la normativa corresponent.
 5. Participar en el procediment d' obtenció de l' acreditació d' aptitud per a l' exercici de la professió col·legiada, en el cas que la llei estableixi l' esmentat requisit.
 6. Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir la seva competència professional.
 7. Adoptar les mesures necessàries per facilitar l' exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
 8. Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així estigui previst legalment i emetre els informes que siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.
 9. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l' exercici de la professió o la institució col·legial.
 10. Fomentar l' ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.
 11. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions referents a honoraris i aranzels professionals.
 12. Aprovar els pressupostos i regular i determinar les aportacions del col·lectiu de col·legiats.
 13. Les altres funcions de naturalesa pública atribuïdes per la legislació vigent.

 

El COPLEFC acordarà el que correspongui per al desenvolupament d' aquestes facultats.

 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.