Logo COPLEFC INTRANET

Deontologia Professional

QUÈ ÉS LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL?

La deontologia professional és un sistema d‘autoregulació del qual disposen les organitzacions col·legials per encàrrec de l‘Administració, mitjançant l‘atribució de determinades competències que busquen garantir que l‘exercici dels serveis professionals es realitzi amb independència i sentit de responsabilitat, enfocat cap a la defensa de l‘interès general.

La Llei de col·legis oficials (Llei 2/1974, de 13 de febrer), la Directiva europea i la “Llei paraigua” que la transposa estableixen que les organitzacions col·legials són les autoritats reguladores de la competència de les seves i els seus col·legiats als mercats dels serveis professionals respectius, tot posant aquesta autoregulació al servei de la independència, la imparcialitat i la integritat.

 

ÀMBIT D‘APLICACIÓ

  1. Els deures que imposa el Codi Deontològic de l‘Educació Física i Esportiva, en tant que sancionats per una corporació de Dret Públic, obliguen les i els educadors físics esportius en l‘exercici de la seva professió, qualsevol que sigui l‘activitat professional que desenvolupin, així com les societats professionals registrades al Col·legi, a respectar la deontologia inspirada en els principis ètics de la professió. Les normes deontològiques són aplicables també, si s’escau, als qui es trobin en situació no exercent.
  2. Les fonts principals de la deontologia es troben a l‘Estatut General de l‘Educació Física i Esportiva, al Codi Deontològic, aprovat pel Ple del Consejo General de la Educación Física y Deportiva, i en els que, si s’escau, tinguin aprovats els consells autonòmics de col·legis o els col·legis oficials d‘àmbit autonòmic.
  3. Quan s‘actuï fora de l‘àmbit del Col·legi oficial de residència, dins o fora de l‘Estat espanyol, s‘hauran de respectar, a més, les normes deontològiques vigents en l‘àmbit del Col·legi Oficial d‘acollida o bé on es desenvolupi una determinada actuació professional.
  4. Els consells autonòmics de col·legis o Col·legis Oficials d‘àmbit autonòmic hauran d’enviar les normes deontològiques que tinguin aprovades a la Secretaria General del Consejo General de la Educación Física y Deportiva.

 

CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT

L‘incompliment d‘algunes de les normes del Codi Deontològic suposa incórrer en falta disciplinària tipificada als estatuts generals de l‘Educació Física i Esportiva, la correcció de les quals es farà a través del procediment normatiu que s’hi estableix.

 

 

CODI DEONTOLÒGIC APLICABLE

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ DE L‘EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D‘ESPANYA.

Aprovat el 30 de novembre de 2019 pel Ple del Consejo General de la Educación Física y Deportiva en el XC Ple celebrat a Lleó (RS250/2019, de 17 de desembre).

Aquesta norma és el màxim exponent del compromís professional de les i els educadors físics esportius: una persona professional col·legiada ofereix garanties en la prestació dels seus serveis a la ciutadania en estar subjecta a unes normes deontològiques. La funció deontològica es completa amb un sistema de faltes i sancions incorporades normativament als estatuts generals de la professió que s‘aproven pel Govern, la qual cosa suposa un filtre de legalitat i la publicitat d‘aquestes faltes i sancions. Les corporacions col·legials tenen la potestat sancionadora que forma part de la funció deontològica com a aspecte coercitiu en cas d‘incompliment o transgressió.

La deontologia en l‘Organització Col·legial de l‘Educació Física i Esportiva s’ha sustentat fins al moment en el Codi de l‘Associació Europea d‘Educació Física (EUPEA), assumit pel Consejo General com a membre fundador d‘aquesta associació des del 1991. Aquesta norma ètica que uniformitza el comportament professional diligent, era útil i específica per als professionals dedicats a l‘ensenyament de l‘Educació Física. Tanmateix, l’encaix i extrapolació a la resta d‘actes professionals de l‘Educació Física i Esportiva era complex.

Cal assenyalar que en la redacció d‘aquest Codi s‘ha tingut en compte la naturalesa diversa de les diferents activitats i modalitats de la professió, tot establint regles i preceptes que puguin orientar totes i cadascuna de les persones educadores fisicoesportives en el seu exercici professional.

NOTA. Per a totes aquelles activitats professionals en les quals les persones consumidores i/o usuàries, l‘alumnat o els/les esportistes siguin menors, s‘aplicaran totes aquelles disposicions del Codi d‘Ètica i Bones Pràctiques en l‘Educació Física de l’European Physical Education Association que poguessin complementar aquest Codi.

DERCARREGA AQUÍ EL CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ.

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ DE L‘EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D‘ESPANYA.

Aprovat pel Ple del Consejo General de la Educación Física y Deportiva el 30 de novembre de 2019 (XC Ple, Lleó 2019). RS250/2019, de 17 de desembre.

 

CODI DEONTOLÒGIC DE L‘ASSOCIACIÓ EUROPEA DEL PROFESSORAT D‘EDUCACIÓ FÍSICA (EUPEA)

Per a totes aquelles activitats professionals en les quals les persones consumidores i/o usuàries, l‘alumnat o els/les esportistes siguin menors, s‘aplicaran totes aquelles disposicions del Codi d‘Ètica i Bones Pràctiques en l‘Educació Física de l’European Physical Education Association que poguessin complementar aquest Codi.

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

 

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.