Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Manifest del COPLEFC sobre la ILP de la UFEC

04/12/2018

Catalunya
El COPLEFC s'oposa a la ILP de l'esport impulsada per la UFEC

Davant el procés que està seguint la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) d'obtenció de signatures per tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) per a la tramitació d'una nova Llei de l'esport de Catalunya, el COPLEFC hi mostra el seu rebuig més clar i contundent per un seguit de raons que s'exposen tot seguit:

1. La ILP no té raó de ser en tant que la Secretaria General de l'Esport ja ha avançat en el procés de proposta d'una nova Llei de l'esport i l'activitat física. N'és testimoni el Pacte Nacional per l'Activitat Física i l'Esport, signat per la mateixa UFEC, que ja establia les bases de la proposta de projecte de nova Llei de l'esport i l'activitat física, document que actualment ja és públic.

A més a més, la informació de la ILP i el procediment de recollida de signatures són poc explícits. La informació que s'ha donat a la ciutadania ha estat esbiaixada. No és cert que l'actual Llei de l'esport no contingui la promoció de l'esport femení, ni la tolerància zero envers la violència i la discriminació, que no s'hi potenciï l'esport per a persones amb discapacitat, o no s'hi prevegi la millora de la tecnificació dels nostres esportistes, ni la projecció internacional, etc. Al text legislatiu 1/2000 de la Llei de l'esport, tots aquests aspectes hi són presents, fins i tot amb més profunditat que no ho fa la ILP.

2. La creació de la Unió Esportiva Catalunya (UEC) que proposa la ILP no seria representativa de tot el sector esportiu. Segons la ILP, la UEC estaria només integrada pel sector federatiu (que solament representa el 25% de la pràctica esportiva); per tant, quedarien sense representació la resta dels agents que també intervenen en l'esport i l'activitat física, com és l'Administració local –diputacions, consells esportius i ajuntaments–, el sector empresarial, els professionals, etc.

3. LA ILP suposa la cessió del conjunt de la política esportiva pública al sector privat. La UEC usurparia funcions i competències públiques, com ara: la capacitat d'intervenir en el desenvolupament urbanístic amb l'atribució de competències en l'elaboració del Pla d'Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC) i obligaria les administracions locals i altres entitats a informar-ne prèviament; també usurparia les competències i el control de la formació de tècnics esportius de totes les modalitats esportives (competència que actualment és del Departament d'Ensenyament i de l'Escola Catalana de l'Esport); i de l'emissió i recaptació dels ingressos de les llicències esportives; com també el control de la gestió econòmica del Govern de Catalunya decidint a qui se li atorguen subvencions i a qui no, així com intervenir en el sistema d'inspecció esportiva.

4. L'estructura i els organismes adscrits a l'SGE desapareixerien. La creació de la UEC deixaria sense contingut l'actual estructura de l'SGE, ja que no es fa cap esment al Consell Català de l'Esport, com tampoc a la resta d'organismes adscrits: Centre Alt Rendiment Esportiu, Canal Olímpic, Circuit de Barcelona Catalunya i Circuit de Motocròs de Catalunya, així com l'òrgan competent per regular la formació i les titulacions dels tècnics de l'esport a Catalunya com és l'Escola Catalana de l'Esport.

5. La capacitat de recaptació i distribució de fons per al foment de l'esport recauria en mans privades. La ILP proposa que la UEC sigui l'encarregada de gestionar aquests sons, la qual cosa significaria l'atorgament de subvencions per part d'una entitat privada.

6. La llicència esportiva general obligatòria. La ILP planteja com a obligatori que qualsevol persona que practiqui esport i activitat física disposi d'una llicència esportiva. Aquesta possibilitat comportaria, de fet, una barrera d'accés a la pràctica esportiva i un gravamen anual que hauria d'assumir el propi consumidor.

7. Desaparició del Tribunal Català de l'Esport. La ILP vol derogar sense cap alternativa la Resolució del 17 d'abril de 2001, referent al reglament del Tribunal Català de l'Esport, que actualment és l'òrgan suprem jurisdiccional esportiu del nostre país, que actua amb una autonomia i una independència totals, i decideix en instància administrativa sobre les qüestions electorals, competitives i disciplinàries esportives del seu àmbit.

8. Desaparició del Registre d'Entitats Esportives de Catalunya. La ILP proposa traspassar el Registre actual al Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, fet que comportaria un pas enrere en el control de la seva gestió i funcionament, en no tenir en compte la diversa casuística que caracteritza el sector de l'associacionisme esportiu.

9. Desaparició de la UFEC i de la UCEC. La ILP no fa cap referència a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, així com tampoc a la pròpia Unió de Federacions Esportives de Catalunya. ¿Significa, doncs que haurien de desaparèixer.

10. Enlloc no s'esmenten els professionals de l'esport qualificats ni el ROPEC. La ILP no fa cap referència en el seu articulat a la importància de disposar de professionals qualificats com a garantia per a la seguretat i la salut dels serveis esportius que es presten als ciutadans. Cap esment, tampoc, al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) ni al COPLEFC, ni a la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport de Catalunya.


Per tot plegat,

DEMANEM

1) La retirada de la iniciativa legislativa popular (ILP) promoguda per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

2) La creació d'una comissió de treball amb els diversos agents del sector per elaborar el projecte de la nova Llei de l'esport i de l'activitat física promoguda pel Govern de la Generalitat.

Subscriu el manifest
aquí.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.