El COPLEFC, contra la violència als actes esportius
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC, contra la violència als actes esportius

La SGEAF incorpora el Col·legi a la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya

A instància del Col·legi, el secretari general de l'Esport de Catalunya, Gerard Figueras, ha comunicat formalment per carta a Pere Manuel la incorporació del Col·legi de Professionals de l'Educació Física de Catalunya "en qualitat d'assessor [...] entenent que la seva aportació tècnica en relació amb els assumptes a tractar pot ser considerable i rellevant, en els termes que estableix l'article 11 del Decret 212/2002". 

Aquest text legal és el que determina la composició normativa de la Comissió esmentada, que va ser consolidada el mes de setembre passat i ara incorpora també el COPLEFC, que d'aquesta manera compartirà veu amb altres actors rellevants en el món de l'esport, com són la mateixa Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, el Departament d'Interior, juntament amb membres del món local i de l'àmbit federatiu, periodístic, dels consells esportius, a més d'altres experts. 

El COPLEFC garanteix, doncs, també en aquest òrgan encarregat de vigilar els possibles casos de violència als actes esportius, la presència de la veu dels professionals de l'activitat física i de l'esport.

Recordem que les funcions de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, d'acord amb l'article 84.2 de la Llei de l'esport, text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, són les següents:

a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en l'esport.
b) Recollir i publicar anualment les dades sobre violència en les competicions esportives realitzades a Catalunya.
c) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració ciutadana.
d) Proporcionar a les federacions esportives catalanes, clubs i altres entitats esportives de Catalunya, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i els consells que puguin facilitar la prevenció.
e) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre instal·lacions esportives.
f) Recomanar a les federacions esportives competents i les lligues professionals o, si escau, instar-les a adequar les seves normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en compte en el seu règim disciplinari l'incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.
g) Arbitrar les mesures tendents a impedir l'entrada en els espectacles esportius de persones que presentin símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies similars i a facilitar la realització de les corresponents proves per detectar-ho.
h) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents en relació amb la qualificació d'esdeveniments esportius d'alt risc.
i) Proposar a les autoritats competents la incoació d'expedients sancionadors en matèria de violència esportiva d'acord amb la Llei de l'esport.
j) Rebre informació sobre les actuacions i propostes que realitzi la Subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, així com donar el curs que correspongui a les propostes de la Subcomissió.
k) Establir mecanismes de col·laboració i de cooperació amb les comunitats autònomes, l'Estat i la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport per a l'execució de les mesures previstes en els apartats anteriors quan siguin competència de les mateixes, i específicament amb els òrgans que amb similars finalitats que la citada Comissió Estatal existeixin en les comunitats autònomes.
l) Qualsevol altra funció que per reglament se li adjudiqui.

Per llegir tota la disposició legal: enllaç.
Informació sobre la reactivació de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius a Catalunya: enllaç.