Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

El COPLEFC contacta amb la UIM

El Col·legi es reuneix amb els Mossos interessat en la inspecció al medi natural

El dia 27 de febrer passat, el COPLEFC, per mitjà del president Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570) i la vicepresidenta Carmen Ercilla González (col. 20263), va voler conèixer de primera mà quina és la pràctica de la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d'Esquadra en les inspeccions que du a terme al medi natural, i per això es van reunir amb el cap de la Unitat, Carles Quesada, el sotscap Carles Manpel i el caporal Joan Perucha.

Tal com es pot llegir al web de la Generalitat, aquesta unitat té encomanada "la recerca de persones, recuperar indicis o fer aixecaments de cadàvers en espais muntanyosos de difícil accés", i com a funcions pròpies de policia, per garantir i donar seguretat a les persones, "la UIM realitza també tot un ventall d'accions preventives, d'inspecció i formació vinculades a activitats que es desenvolupen en espais naturals". Per tant, ja que una de les seves intervencions són les esmentades inspeccions al medi natural d'activitats esportives, el COPLEFC ha volgut establir-hi contacte directe i promoure un coneixement mutu, ateses unes voluntats compartides amb les persones com a centre i, a més a més, des del COPLEFC, per evitar l'intrusisme en aquest àmbit.

Durant la reunió es va fer referència a l'actuació de la UIM sobretot en la pràctica de l'esquí, el barranquisme i l'ús de les vies ferrades. Els representants de la Unitat van indicar que en aquestes i altres pràctiques esportives, el protocol habitual és demanar la titulació del responsable de l'activitat, si està inscrit al ROPEC i si té l'assegurança de responsabilitat civil i la d'accidents que estableix el Decret 56/2003, d'activitats al medi natural, d'acord amb els mínims indicats. Com a resultat de la inspecció, quan es detecten irregularitats, hi ha l'aixecament d'una acta amb l'especificació de les anomalies, document que es trasllada al Consell Català de l'Esport, com a organisme encarregat de fer-ne el seguiment adient i, si escau, la sanció que pertoqui, que n'hi ha hagut, com van voler recordar. Sobre aquest extrem, els representants van fer èmfasi que, efectivament, hi ha hagut sancions importants a empreses que no compleixen el marc legal existent.

També van voler aclarir que aquesta unitat dels Mossos d'Esquadra disposa dels recursos de què disposa, que són limitats, per bé que està en una fase de desenvolupament per poder donar la resposta adequada a una presència humana al medi natural que s'ha disparat. Una altra constatació que des de la mateixa UIM es va traslladar al Col·legi és la preocupació per les competències del grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives al medi natural.

Des del COPLEFC es va voler traslladar als representants de la UIM una sentida felicitació per la feina que fan, l'esperança que el desenvolupament de la UIM es tradueixi em més agents disponibles, i Pere Manuel també es va felicitar per la sintonia en una pràctica comuna que vol evitar l'intrusisme, en aquest cas al medi natural, i en el fet de recórrer totes dues parts al mateix Consell Català de l'Esport, que és l'organisme que té el poder sancionador com a element per evitar que es posi en perill la seguretat dels practicants d'aquestes activitats al medi natural.

Què hi diu la Llei?
Tant la UIM com el COPLEFC s'acullen al que està establert a la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'Esport a Catalunya, que a l'article 13 determina el següent sobre la pràctica de les professions sense l'empara legal: 

  1. Són constitutives de la infracció tipificada per l'article 74.d de la Llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent, les activitats següents:
  2. a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.
  3. b) No inscriure's en el registre pertinent.
  4. c) No col·legiar-se en el cas que la col·legiació sigui obligatòria.
  5. d) No contractar l'assegurança preceptiva.

El perquè de la necessària lluita contra l'intrusisme
A més de les imprudències, l'intrusisme pot ser una de les causes dels accidents que es produeixen al medi natural. Una situació preocupant, tant per a la UIM com per al COPLEFC, pel volum d'accidents i intervencions que provoca, tal com recull aquest gràfic del Departament d'Interior de la Generalitat.

Més informació sobre la UIM: enllaç.

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.