Vols ser COACH d'opos 2018? - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Vols ser COACH d'opos 2018?

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT PER AL CURS D’OPOSICIONS 2018 AL COS DOCENT DE SECUNDÀRIA ORGANITZAT PEL COPLEFC

 

 1. Objecte

 L’objecte de la convocatòria és realitzar un procés de selecció de professorat per desenvolupar tasques formatives en el curs de preparació a oposicions 2018 al cos de professorat de secundària que el COPLEFC oferirà als seus col·legiats i col·legiades. Aquest procés formatiu serà de caràcter semipresencial i constarà de dos blocs diferenciats.

 

 • Un bloc presencial de sessions teòriques dirigides als aspirants.
 • Un bloc no presencial que consistirà en el seguiment personalitzat de cada aspirant per part d’un coach.

 

 1. Requisits per participar com a professorat a les sessions formatives del bloc presencial.

 

Ser col·legiat o col·legiada i no participar com a tribunal de les oposicions 2018 al cos de professorat de secundària. En cas de ser nomenat membre del tribunal, l’interessat ha de comunicar-ho al COPLEFC per escrit i acceptar que el COPLEFC prescindeixi de manera immediata dels seus serveis com a membre del cos de formadors/coach.

Ser professorat d’Educació Física, professorat universitari relacionat amb l’àmbit de l’Educació Física o pertànyer al cos d’inspectors d’Educació Física de la Generalitat de Catalunya.

Acreditar formació, coneixement i experiència sobre el temari que cal impartir en aquest bloc presencial, on hi haurà càpsules formatives de 2 hores:

 

Divendres 12 de gener de 2018:

El nou escenari curricular de l’Educació Física a l’educació secundària.

Els nous reptes de l’educació. Programar l’Educació Física en clau de competències.

 

Divendres 19 de gener de 2018:

La programació didàctica i el disseny de les unitats didàctiques en el procés selectiu.

Innovar en Educació Física.

 

Divendres 26 de gener de 2018:

Avaluació i Educació Física.

El desenvolupament dels temes teòrics i la resolució dels supòsits pràctics.

 

Divendres 2 de febrer de 2018:

L’Educació Física i l’ús de les TIC.

Transdisciplinarietat en Educació i el paper de l’Educació Física.

 

Divendres 9 de febrer de 2018:

NeuroEducació Física.

Com ensenyar en Educació Física: la clau de l’èxit.

 

Divendres 23 de febrer de 2018:

L’educació de les emocions mitjançant l’Educació Física.

Els ingredients d’una Educació Física de qualitat.

 

Divendres 2 de març de 2018:

Atenció a la diversitat i personalització dels aprenentatges en Educació Física.

Com fer una exposició oral de la programació i la unitat didàctica que impacti.

 

Disponibilitat horària: els divendres, de 16.30 a 21.30 hores, en les dates que corresponguin a les càpsules que es vulguin impartir com a formadors.

 

 1. Requisits per participar com a coach dins el bloc no presencial.

Ser col·legiat o col·legiada i no participar com a tribunal de les oposicions 2018 al cos de professorat de secundària.

Ser professorat d’Educació Física, professorat universitari relacionat amb l’àmbit de l’Educació Física o pertànyer al cos d’inspectors d’Educació Física de la Generalitat de Catalunya.

Haver superat el procés d’oposicions al cos de professorat de secundària.

Tenir la disponibilitat, els coneixements i les eines tecnològiques necessàries per realitzar un assessorament virtual, que consistirà en:

 • Entrevista orientació (30 min). Presa de contacte del coach amb el col·legiat/da.
 • Revisió de la programació didàctica (1 h). Lectura, correcció i enviament de la programació amb les propostes de millora.
 • Entrevista de seguiment (30 min). Resolució de dubtes del procés de millora de la programació didàctica.
 • Segona revisió de la programació didàctica (1,5 h). Segona lectura, correcció i enviament de la programació amb propostes de millora.
 • Entrevista d’assessorament final (1,5 h). Possible simulacre d’exposició oral de la programació i una unitat didàctica.

 

El coach ha de garantir que pot realitzar mitjançat el servei d’Skype les entrevistes d’orientació, seguiment i orientació final. Podran establir-se altres sistemes de comunicació si ambdues parts, coach i alumne, hi estan d’acord.

Cada coach podrà assumir com a màxim el servei de tutorització de tres col·legiats/des.

Aquest servei de coaching haurà de ser prestat durant el procés de preparació d’oposicions, atenent a les necessitats i la demanda temporal del col·legiat/da al qual s’està tutoritzant.

 

 1. Remuneració

El preu/hora com a formador del bloc presencial serà de 180 €/bruts cada càpsula teòrica de 2 h.

El preu/hora com a coach dins el bloc no presencial serà de 300 €/bruts per cada pack de 5 h.

Els pagaments restaran sotmesos a les retencions establertes per la normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. L’interessat haurà d’acreditar qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions.

No es podran realitzar serveis al col·legiat/da fora dels contractats pel col·legiat/da a través del COPLEFC. Ni establir cap tipus de compensació per l’ampliació dels serveis fora dels serveis pactats amb el COPLEFC.

 

 1. Sol·licitud i termini

La sol·licitud per participar en aquest procés de selecció cal fer-la omplint el següent formulari: feu clic aquí.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dilluns 18 de desembre de 2017.

 

 1. Resolució

La convocatòria es resoldrà abans del 20 de desembre de 2017.

 

 Òrgan competent per a la resolució

El COPLEFC serà el responsable de resoldre els conflictes que es puguin produir entre els formadors/coachs i l’alumnat juntament amb el coordinador acadèmic del curs d’oposicions 2018. En cas de conflicte amb els serveis prestats, s’ha de comunicar per escrit al coplefc@coplefc.cat.

 

 1. Confidencialitat i protecció de dades
 2. Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que els seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat del COPLEFC, amb la finalitat d’estudiar i tramitar la seva sol·licitud al procés de selecció de professorat al curs d’oposicions 2018. Mitjançant la complementació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari/a accepta i autoritza que els seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part del COPLEFC. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça a Provença, 500, pta. 4 08025 Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a: coplefc@coplefc.cat. En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal i titularitat de tercers haurà d’obtenir, amb caràcter previ a la seva inclusió, el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionat en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

Ha de cedir els drets d’imatge i so de les classes presencials, així com el material utilitzat en el desenvolupament de la càpsula formativa, a fi de ser publicat en la plataforma GoToWebinar (o similar) per tal que l’alumnat pugui accedir-hi i consultar-ho durant tot el procés de preparació d’oposicions fins a la data d’inici d’aquestes.

 

Ha d’acceptar com a formador/coach a mantenir la confidencialitat de les seves converses i de la programació didàctica compartida amb l’alumnat.

Ha d’acceptar no fer ús particular de les programacions facilitades per l’alumnat.

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de desembre de 2017