Logo COPLEFC INTRANET

Registre d'Activitats i Tractament

BASE LEGAL

El Registre d'activitats de tractament es troba regulat a l'article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El COPLEFC, com a corporació de dret públic, atenent a l'article 77.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, publica el seu inventari d'activitats de tractament accessible per mitjans electrònics fent constar la informació establerta a l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seva base legal.

1. Identificació de l’organització Responsable del tractament
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), l’organització Responsable del
tractament és qui determina les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals (Fitxers).

Nom fiscal COPLEFC
NIF Q5855705I
Activitat Corporació de dret públic i defensa de l'actividad física
Direcció c/ Provença, 500 - Porta 4a 08025 BARCELONA (Barcelona)
Telèfon 934555607
E-mail coplefc@coplefc.cat
Marca comercial  COPLEFC
Web coplefc.cat
Correu electrònic Notificació AEPD coplefc@coplefc.cat
Correu electrònic exercici drets coplefc@coplefc.cat
Representant legal Pere Manuel Gutiérrez
Número d’empleats 12

 

Identificació del Delegat de protecció de dades (DPO)

Nom Protección de Datos Datax, SL
Telèfon 93 754 06 88
E-mail dpo@coplefc.cat i info@datax.es
Web https://www.datax.es/

 

2. Identificació dels tractaments de dades personals tractades per compte propi
Un fitxer és un conjunt estructurat de dades personals accessibles d’acord amb criteris determinats i susceptibles de tractament
per a una finalitat específica.

Fitxer Descripció
1 LABORAL I R H. Gestió administrativa i laboral del personal empleat a l'organització
2 FISCAL I COMPTABLE Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a l'activitat econòmica
3 ASSOCIATS Associació voluntària per a l'exercici de les professions de l'esport amb certificat
4 PLATAFORMA DENÚNCIES Gestió de les denúncies i intrusismes professional en l'àmbit de l'educació física i l'esport.
5 ASSESSORIA JURÍDICA I LABORAL Serveis jurídics i laborals oferts a tots els col·legiats
6 BORSA DE TREBALL Ofertes de treball que empreses i entitats envien al COPLEFC per a difondre entre els nostres col·legiats
7 AJUDES I BEQUES Gestió d'ajudes a bossa d'estudis i tesis doctorals
8 FORMACIÓ Accions formativa organitzades pel col·legi, gratuïtes i exclusives per als col·legiats, associats i interessats.
9 ACTIVITATS/ESDEVENIMENTS Gestió activitats i esdeveniments gestionades pel col·legi ( Concurs fotogràfic, Trobades, etc)
10 CONTACTES Comunicació, informació i gestió de productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials
11 REGISTRE JORNADA LABORAL (APP) Registre horari de la jornada laboral per fer complir el RDL 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball
12 CONVENIS DE FORMACIÓN Convenis de Formació
13 ALARMA AMB CAPTACIÓ D'IMATGES Captació d'imatges de persones a través de l'alarma per motius de seguretat
14 CONCURSOS EMPRENEDORS Gestió dels concursos organitzats per l'empresa
15 COL·LEGIATS Gestió de dades de col·legiats a l'efecte de desenvolupar les funcions legals i estatutàries atribuïdes al col·legi
16 EXPEDIENTS COL·LEGIATS Gestió de recursos, queixes, denúncies i sancions professionals
17 AUDIOVISUALS Gestió publicitària audiovisual. Inclou imatges (foto/vídeo) i so (veu) de persones
18 EMBARGAMENT DE NÒMINES Gestió d’embargaments sol·licitats per l’Administració
19 DRETS DE L'INTERESSAT Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR
20 VIOLACIONS DE LA SEGURETAT Registre, gestió i resolució dels forats de seguretat en la protecció de dades.
21 PROVEÏDORS Gestió comercial i administrativa amb proveïdors. Inclou dades de contacte de persones físiques que presten serveis a una persona jurídica, inclosos els professionals individuals

 

3. Registre de les activitats de tractament
De conformitat amb l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), l’Organització ha de dur i conservar actualitzat un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat, en format electrònic, que contingui:

 • Nom i dades de contacte del Responsable del tractament i, si escau, del Corresponsable del tractament, del
  Representant del Responsable i del Delegat de protecció de dades (DPO).
 • Finalitats del tractament.
 • Descripció de les categories d’interessats.
 • Descripció de les categories de dades.
 • Categories de Destinataris.
 • Transferències de dades a tercers països, amb la seva identificació i documentació de garanties adequades.
 • Quan sigui possible:
  • Terminis previstos per a suprimir les diferents categories de dades.
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

 

Els Responsables del tractament, o els seus Representants, han de posar a disposició de l’Autoritat de control aquest Registre d’activitats, quan aquesta així ho sol·liciti.

Aquest Registre s’ha documentat per a cadascun dels Fitxers descrits a l’apartat 2 i es detallen a continuació. Al final del document hi ha una descripció detallada general de les mesures tècniques i organitzatives implementades per l’Organització, des del disseny i per defecte, en totes les fases del tractament.

 

1) Laboral i RH

Tractament
Descripció Gestió administrativa i laboral del personal empleat a l'organització
Finalitats Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines, Recursos humans
Legitimació Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris
Cessions  No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                          PRESTADORES DE SERVICIO

 

2) Fiscal i Comptable

Tractament
Descripció Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a l'activitat econòmica
Finalitats Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Clients i usuaris, Proveïdors
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

3) Associats

Tractament
Descripció Associació voluntària per a l'exercici de les professions de l'esport amb certificat
Finalitats Gestió d’activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions Administració tributària
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

4) Plataforma de denúncies

Tractament
Descripció Gestió de les denúncies i intrusismes professional en l'àmbit de l'educació física i l'esport
Finalitats Altres finalitats: , Compliment/incompliment d’obligacions dineràries
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres, Sol·licitants
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris
Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

5) Assessoria jurídica i laboral

Tractament
Descripció Serveis jurídics i laborals oferts a tots els col·legiats
Finalitats Altres finalitats
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres, Sol·licitants
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris
Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Notaris, advocats i procuradors, Administració pública amb competència en la matèria
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

6) Borsa de Treball

Tractament
Descripció Ofertes de treball que empreses i entitats envien al COPLEFC per a difondre entre els nostres col·legiats
Finalitats Recursos humans
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Categories d’interessats
Criteris de conservació Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació
Categories de destinataris
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

7) Ajudes i beques

Tractament 
Descripció Gestió d'ajudes a bossa d'estudis i tesis doctorals
Finalitats Educació i cultura
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Estudiants
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals
Categories de destinataris
Cessions Entitats asseguradores
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

8) Formació

Tractament   
Descripció Accions formativa organitzades pel col·legi, gratuïtes i exclusives per als col·legiats, associats i interessats.
Finalitats Educació i cultura
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Estudiants
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades  
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Acadèmics i professionals
Categories de destinataris  
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

9) Activitats/Esdeveniments

Tractament 
Descripció Gestió activitats i esdeveniments gestionades pel col·legi ( Concurs fotogràfic, Trobades, etc )
Finalitats Altres finalitats
Legitimació Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris 
Cessions Administració tributària
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

10) Contactes

Tractament  
Descripció Comunicació, informació i gestió de productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials
Finalitats Publicitat i prospecció comercial
Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Clients i usuaris, Persones de contacte, Sol·licitants
Criteris de conservació Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Informació comercial
Categories de destinataris
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                      COMPAÑÍA MATRIZ

 

11) Registre Jornada Laboral (APP)

Tractament   
Descripció Registre horari de la jornada laboral per fer complir el RDL 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de
lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball
Finalitats Recursos humans, Gestió de nòmines
Legitimació Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats
Criteris de conservació Conservades durant 4 anys per al registre horari de jornada laboral
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Identificador d’usuari
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions Interessats legítims, Organismes de la Seguretat Social
Transferències
internacionals
No n'hi ha

 

12) Convenis de formació

Tractament  
Descripció Convenis de Formació
Finalitats  Recursos humans
Legitimació Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Origen de les dades Administracions públiques, Entitat privada, El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats
Criteris de conservació Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

13) Alarma amb captació d'imatges

Tractament 
Descripció Captació d'imatges de persones a través de l'alarma per motius de seguretat
Finalitats Videovigilància
Legitimació Per un INTERÈS LEGÍTIM del Responsable del tractament o Tercer (article 6.1.f GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte
Criteris de conservació Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores Imatge
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals
Categories de destinataris 
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

14) Concursos emprenedors

Tractament 
Descripció Gestió dels concursos organitzats per l'empresa
Finalitats Altres finalitats: , Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Sol·licitants
Criteris de conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Categories de dades
especials o penals
Salut
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris 
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

15) Col·legiats

Tractament 
Descripció Gestió de dades de col·legiats a l'efecte de desenvolupar les funcions legals i estatutàries atribuïdes al col·legi
Finalitats Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació Per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS a l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres
Criteris de conservació Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança
Categories de destinataris
Cessions Interessats legítims, Col·legis professionals, Registres públics
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

16) Expedients col·legiats

Tractament 
Descripció Gestió de recursos, queixes, denúncies i sancions professionals
Finalitats Gestió sancionadora pública, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Procediment administratiu
Legitimació Per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS a l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Associats i membres, Sol·licitants
Criteris de conservació Conservats mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la custòdia
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Empremta digitalitzada
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança
Categories de destinataris
Cessions Interessats legítims, Notaris, advocats i procuradors, Entitats asseguradores
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

17) Audiovisuals

Tractament 
Descripció Gestió publicitària audiovisual. Inclou imatges (foto/vídeo) i so (veu) de persones
Finalitats Publicitat i prospecció comercial
Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Representant legal
Criteris de conservació Conservats indefinidament per a fins d'arxiu SENSE AUTORITZACIÓ de l'interessat
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores Imatge
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

18) Embargaments de nòmines

Tractament 
Descripció Gestió d’embargaments sol·licitats per l’Administració
Finalitats Compliment/incompliment d’obligacions dineràries, Gestió de nòmines
Legitimació Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades Administracions públiques
Categories d’interessats Empleats
Criteris de conservació Conservats mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la custòdia
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

19) Drets de l'interessat

Tractament 
Descripció Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR
Finalitats Procediment administratiu, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Sol·licitants
Criteris de conservació No n'hi ha
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades No n'hi ha
Categories de destinataris
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

20) Violacions de la seguretat

Tractament 
Descripció Registre, gestió i resolució dels forats de seguretat en la protecció de dades.
Finalitats Altres finalitats: , Procediment administratiu
Legitimació Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades Entitat privada, El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació No n'hi ha
Sistema de tractament Automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança
Categories de destinataris
Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Interessats legítims, Entitats asseguradores, Forces i cossos de seguretat, Administració pública amb competència en la matèria
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

21) Proveïdors

Tractament  
Descripció Gestió comercial i administrativa amb proveïdors. Inclou dades de contacte de persones físiques que presten serveis a una persona jurídica, inclosos els professionals individuals
Finalitats Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació Per un INTERÈS LEGÍTIM del Responsable del tractament o Tercer (article 6.1.f GDPR)
Origen de les dades El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d’interessats Proveïdors
Criteris de conservació Conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia
Sistema de tractament Parcialment automatitzat
Categories de dades 
Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Categories de dades
especials o penals
No n'hi ha
Altres tipus de dades Característiques personals, Circumstàncies socials, Informació comercial, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris
Cessions No n'hi ha
Transferències
internacionals
ESTADOS UNIDOS (PRIVACY SHIELD)                       PRESTADORES DE SERVICIO

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.