Logo COPLEFC INTRANET

Pot un autònom realitzar un ERTO per força major? (Covid-19)

 

 

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació. 

Tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

  • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 

  • El tancament temporal de locals d’afluència pública.

  • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.

  • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

  • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

  • El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, la que s’ha d’acompanyar dels mitjans de prova que s’estimin necessàries per demostrar l’existència d’aquesta força major. Aquesta comunicació  també ha de ser remesa a la RLPT.

  • L’existència de força major, com a causa motivadora de la mesura, haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral en tots els supòsits.

  • Tramitació via telemàtica. L’Autoritat Laboral, prèvies les actuacions i els informes necessaris (d’Inspecció de Treball), dictarà en un termini de 5 dies resolució, determinant si s’ha constatat o no l’existència d’aquesta força major.

  • Efectes retroactius a la data d’inici de la causa de força major.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major (Art. 24):

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran els treballadors en ERTO?

Els treballadors que cobren la prestació per desocupació rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats. 

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254, 96 i si té dos fills 1.411,83 euros,

En cas de no optar per un ERTO per foçamajor i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

 

Font d'informació: PIMEC

Data d'actualització: 27/03/2020

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.