Logo COPLEFC INTRANET

Normativa d' Aplicació

NORMATIVA GENERAL D' APLICACIÓ PELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

 

NORMATIVA D' APLICACIÓ PEL COPLEFC

dogc.png (5 KB)Podeu disposar dels Estatuts del COPLEF de Catalunya publicats a la Resolució JUS/2679/2013, de 29 de novembre, per la qual s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya al DOGC del 2 de gener de 2014, clica aquí. 

 

 

NORMATIVA DE L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ 

Exercici de les professions.jpg (106 KB)

 

"Totes les persones que, per a l'exercici de la professió, acreditin els títols de llicenciatura o de grau especificats per aquesta llei, o les altres titulacions que s'hagin de col·legiar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent, s'han d'inscriure obligatòriament en el col·legi professional que els pertoca. En tots aquests casos, el col·legi ha de facilitar, amb finalitats informatives i estadístiques, al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya la llista dels membres col·legials." (Art.8è apartat 4t de la (Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. DOGC 5123-02.05.08)

 

NORMATIVA SOCIETATS PROFESSIONALS

Les societats professionals tenen per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional. Estan regulades per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i, d’acord amb l’article 1, és activitat professional aquella per a l’exercici de la qual es requereix titulació universitària oficial, o titulació professional per a l’exercici de la qual cal acreditar una titulació universitària oficial i la inscripció en el col·legi professional corresponent.

 

CODIS I REGLAMENTS

Els codis de conducta i reglaments constitueixen una mostra del que es denomina autoregulació, és a dir, la capacitat de les entitats, institucions i organitzacions per regular-se a si mateixes a partir de la normativa establerta.

 

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ DE L' EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D' ESPANYA

Aprovat el 30 de novembre de 2019 pel Ple del Consejo General de COLEF durant el XC Ple celebrat a Lleó (RS250/2019, de 17 de desembre).

Aquesta norma és el màxim exponent del compromís professional de les i dels educadors físics esportius: una persona professional col·legiada ofereix garanties en la prestació dels seus serveis a la ciutadania en estar subjecta a unes normes deontològiques. La funció deontològica es completa amb un sistema de faltes i sancions incorporades normativament als estatuts generals de la professió que  aprova el Govern, la qual cosa suposa un filtre de legalitat i la publicitat d' aquestes faltes i sancions. Les corporacions col·legials tenen la potestat sancionadora que és part de la funció deontològica com a aspecte coercitiu en cas d'incompliment o transgressió.

La deontologia en l'Organització Col·legial de l'Educació Física i Esportiva ha estat sustentada fins al moment pel Codi de l'Associació Europea d'Educació Física (EUPEA), assumit pel Consejo General com a membre fundador d'aquesta associació des del 1991. Aquesta norma ètica que uniformitza el comportament professional diligent, era útil i específica per als professionals dedicats a l' ensenyament de l' Educació Física. Tanmateix, el seu encaix i extrapolació a la resta d' actes professionals de l' Educació Física i Esportiva era complex.

Cal assenyalar que en la redacció d' aquest Codi s' ha tingut en compte la naturalesa diversa de les diferents activitats i modalitats de la professió, tot establint regles i preceptes que puguin orientar totes i cadascuna de les persones educadores físiques esportives en el seu exercici professional.

NOTA: Per a totes aquelles activitats professionals en les quals les persones consumidores i/o usuàries, l'alumnat o els/les esportistes siguin menors, s'aplicaran totes aquelles disposicions del Codi d'Ètica i Bones Pràctiques en l'Educació Física de l’European Physical Education Association que poguessin complementar aquest Codi.

 

DESCARREGA AQUÍ EL CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ.

 

REGLAMENTS I ALTRES CODIS DE CONDUCTA D' APLICACIÓ

CODI DE BON GOVERN DE L' ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL:

 

CODI DE BON GOVERN DE L' ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL DE L' EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D' ESPANYA.

Aprovat el 30 de novembre de 2019 pel Ple del Consejo General de COLEF durant el XC Ple celebrat a Lleó (RS251/2019, de 17 de desembre).

Amb la voluntat de generar la major confiança entre les persones responsables de l'Organització Col·legial de l'Educació Física i Esportiva d'Espanya (d'ara endavant l'Organització Col·legial), la col·legiació i les parts interessades, i amb el ferm propòsit d'atendre voluntàriament un nou marc normatiu europeu sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb aquest document l'Organització Col·legial manifesta el seu ferm compromís amb l'establiment de sistemes de govern corporatiu, bo i traçant les grans línies del marc institucional que permetin enfortir la confiança dels que contribueixen perquè els recursos siguin gestionats amb la màxima eficiència i transparència i, alhora, amb la màxima fidelitat a la missió.

Seguint la línia de la Guia per a la implantació del bon govern en el sector col·legial de la Unión Profesional, i continuant el treball presentat en el 82è Ple del Consejo COLEF, es realitza una adaptació a l'actual marc normatiu, la situació actual de l'Organització Col·legial i a les demandes de la ciutadania.

Després de la definició dels seus àmbits objectiu i subjectiu, s' incorporen els principis del bon govern, així com s’hi defineixen aquelles persones afectades per les declaracions contingudes en aquest i la finalitat a què obeeix subscriure’l. El contingut substancial s'articula al voltant de sis eixos: estàndards de conducta, compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos, règim d'incompatibilitats i retribucions, relacions entre càrrecs electes i empleats de les corporacions col·legials, relacions de la corporació i control econòmic i financer.

 

Aquest Codi de bon govern per a l' Organització Col·legial es tracta d' un document que complementa, i en cap cas supleix, els estatuts generals, el Reglament de règim interior i el Codi deontològic de la professió.

 

DESCARREGA AQUÍ EL CODI DE BON GOVERN DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.  

  

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de noviembre de 2023.

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.