Logo COPLEFC INTRANET

Codis i Reglaments

INTRODUCCIÓ

 

Els codis de conducta i reglaments constitueixen una mostra del que es denomina autoregulació, és a dir, la capacitat de les entitats, institucions i organitzacions per regular-se a si mateixes a partir de la normativa establerta.

 

CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ DE L' EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D' ESPANYA


Aprovat el 30 de novembre de 2019 pel Ple del Consell General de l'Educació Física i Esportiva durant el XC Ple celebrat a Lleó (RS250/2019, de 17 de desembre).

Aquesta norma és el màxim exponent del compromís professional de les i els educadors físics esportius: una persona professional col·legiada ofereix garanties en la prestació dels seus serveis a la ciutadania en estar subjecta a unes normes deontològiques. La funció deontològica es completa amb un sistema de faltes i sancions incorporades normativament als estatuts generals de la professió aprovats pel Govern, la qual cosa suposa un filtre de legalitat i la publicitat d’aquestes faltes i sancions. Les corporacions col·legials tenen la potestat sancionadora que és part de la funció deontològica com a aspecte coercitiu en cas d’incompliment o transgressió.

La deontologia en l’Organització Col·legial de l’Educació Física i Esportiva ha estat sustentada fins al moment pel Codi de l’Associació Europea d’Educació Física (EUPEA), assumit pel Consell General com a membre fundador d’aquesta associació des del 1991. Aquesta norma ètica que uniformitza el comportament professional diligent, era útil i específica per als professionals dedicats a l‘ensenyament de l‘Educació Física. Tanmateix, el seu encaix i extrapolació a la resta d‘actes professionals de l‘Educació Física i Esportiva era complex.

Cal assenyalar que en la redacció d‘aquest Codi s‘ha tingut en compte la naturalesa diversa de les diferents activitats i modalitats de la professió, establint regles i preceptes que puguin orientar totes i cadascuna de les persones educadores fisicoesportives en el seu exercici professional.

 

NOTA: Per a totes aquelles activitats professionals en les quals les persones consumidores i/o usuàries, l’alumnat o esportistes siguin menors, s’aplicaran totes aquelles disposicions del Codi d’Ètica i Bones Pràctiques en l’Educació Física de la European Physical Education Association que poguessin complementar aquest Codi.

DESCARREGAR AQUÍ EL CODI DEONTOLÒGIC DE LA PROFESSIÓ.

 

REGLAMENTS I ALTRES CODIS DE CONDUCTA D' APLICACIÓ

 

CODI DE BON GOVERN DE L' ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL

 

CODI DE BON GOVERN DE L' ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL DE L' EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA D' ESPANYA.

Aprovat el 30 de novembre de 2019 pel Ple del Consejo General de la Educación Física y Deportiva durant el XC Ple celebrat a Lleó (RS251/2019, de 17 de desembre).

 

Amb la voluntat de generar la major confiança entre les persones responsables de l’Organització Col·legial de l’Educació Física i Esportiva d’Espanya (d’ara endavant l’Organització Col·legial), la col·legiació i les parts interessades, i amb el ferm propòsit d’atendre voluntàriament un nou marc normatiu europeu sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb aquest document l’Organització Col·legial manifesta el seu fort compromís amb l’establiment de sistemes de govern corporatiu traçant les grans línies del marc institucional que permetin enfortir la confiança dels que contribueixen que els seus recursos seran gestionats amb la màxima eficiència i transparència i, alhora, amb la màxima fidelitat a la missió.

Seguint la línia de la Guia per a la implantació del bon govern en el sector col·legial d’Unió Professional, i continuant el treball presentat en el 82è Ple del Consejo COLEF, se’n fa una adaptació al marc normatiu actual, la situació actual de l’Organització Col·legial i a les demandes de la ciutadania.

Després de la definició dels àmbits objectiu i subjectiu, s‘incorporen els principis del bon govern i es defineixen aquelles persones afectades per les declaracions que conté i la finalitat a què obeeix en subscriure’l. El contingut substancial s’articula al voltant de sis eixos: estàndards de conducta, compromisos ètics en matèria de conflictes d’interessos, règim d’incompatibilitats i retribucions, relacions entre càrrecs electes i empleats/ades de les corporacions col·legials, relacions de la corporació i control econòmic i financer.

 

Aquest Codi de Bon Govern per a l‘Organització Col·legial es tracta d‘un document que complementa, i en cap cas supleix, els estatuts generals, el Reglament de règim interior i el Codi Deontològic de la professió


DESCARREGAR AQUÍ EL CODI DE BON GOVERN DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL. 

 

La informació d'aquest portal de transparència està revisada a 14 de novembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Subscriu-te per estar al dia de totes les nostres novetats.