Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Denúncia contra Magali Dalix

Operación Triunfo és un programa de gran audiència, fet que li atorga un ampli ressò social, i també professional, tal com es va posar en relleu a les xarxes socials en el nostre sector sobre la presentació de Magali Dalix com a preparadora física.

D'acord amb els estatuts del Col·legi, és una funció pròpia del COPLEFC evitar l'intrusisme i denunciar davant l'Administració i els tribunals de Justícia les transgressions que es puguin produir en perjudici de la professió, així com emprendre les actuacions necessàries i convenients.

Per tant, un cop estudiada la documentació acreditativa de la titulació professional requerida pel COPLEFC i aportada per Magali Dalix, en data 20 d'octubre de 2017 se li ha interposat una denúncia a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, al Jutjat de Guàrdia Penal.

Intrusisme

La gravetat de la qüestió ve determinada pel mateix Codi penal, l'article 403 del qual estableix que:

"1. El qui exerceixi actes propis d'una professió sense posseir el títol acadèmic corresponent expedit o reconegut a Espanya d'acord amb la legislació vigent incorre en la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos. Si l'activitat professional exercida exigeix un títol oficial que acrediti la capacitació necessària i habiliti legalment per exercir-la, i no s'està en possessió d'aquest títol, s'ha d'imposar la pena de multa de sis a dotze mesos.
2. S'ha d'imposar una pena de presó de sis mesos a dos anys si concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) Si el culpable, a més, s'atribueix públicament la qualitat de professional emparada pel títol esmentat
b) Si el culpable exerceix els actes a què es refereix l'apartat anterior en un local o establiment obert al públic en el qual s'anunciï la prestació de serveis propis d'aquella professió".

Igualment, cal tenir en compte la Llei de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que defineix l'intrusisme com:

"la realització d'actuacions professionals sense complir els requisits establers legalment per a l'exercici de la professió...".

I a més a més, l'article 8 de la Llei de l'exercici de les professions de l'esport estableix que:

"Poden exercir les professions de l'esport regulades per aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits generals que s'hi estableixen, estiguin inscrites en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya o, si escau, que siguin membres del col·legi professional que els pertoca".

Amb la presentació de la denúncia el COPLEFC vol garantir el correcte exercici de les professions de l'activitat física i de l'esport. (25/10/2017)