DECÀLEG POLÍTIC DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Per a les eleccions municipals 2023

El COPLEFC, un aliat en les polítiques esportives municipals

El Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) és una corporació de dret públic, constituït mitjançant l’Ordre de la Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 1987.

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats, que es configuren com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici d’una professió determinada i com a vehicle de participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.

Funcions públiques del COPLEFC

Són funcions públiques dels col·legis professionals:

Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

Vetllar pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i proposar a l’Administració l’adopció de mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió.

Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s’escau, les mesures i les accions establertes per l’ordenament jurídic.

Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.

Exercir funcions pròpies de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya per via de delegació.

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

DECÀLEG

Amb motiu de les properes eleccions municipals, el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya trasllada als partits polítics les prioritats en defensa dels professionals i del sector de l’esport i l’activitat física perquè s’incloguin als programes electorals

01

L’esport i l’activitat física com a béns essencials per a la salut de la ciutadania.


Cal promoure iniciatives que reforcin l’impacte positiu de la pràctica de l’activitat física i de l’esport en la millora de la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, i potenciar la importància del sector esportiu en el teixit econòmic i social del municipi, així com la seva aportació a la cohesió social.

És necessari disposar d’una Tinència d’alcaldia d’Esport i Activitat Física i d’una Vicepresidència als consells comarcals i les diputacions provincials

02

L'accés universal de la població a la pràctica de l'esport i l'activitat física.


Cal implementar polítiques públiques i actuacions concretes de promoció esportiva, ajuts i beques destinades a persones i famílies vulnerables afectades per la crisi econòmica.

S’ha de destinar més pressupost a l’àrea, patronat o departament d’esports del municipi. Capítol 1: contractant més personal. Capítol 2: incrementant la despesa corrent en programes, serveis, contractes, material, manteniment instal·lacions, etc. Capítol 6: inversions en obra nova i millores en equipaments existents.

Establir polítiques per mancomunar recursos i serveis entre municipis.

Promocionar les escoles esportives municipals per al foment de l’esport base en què el cost de les activitats sigui assequible per a tota la població en edat escolar.

Disposar d’una xarxa d’equipaments i instal·lacions municipals sostenibles i acord amb el nombre d’habitants del municipi.

Fer actuacions i/o inversions per fomentar l’esport inclusiu en l’oferta esportiva municipal actual.

03

La qualitat de l’equip professional de la gestió, direcció i execució de les polítiques esportives municipals.


Cal comptar amb un equip de professionals de l’esport qualificats, en què almenys hi hagi un màxim responsable (cap d’Esports), graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (educador físic esportiu) que vetlli per:

 • La correcta direcció i coordinació del departament, tot col·laborant en el desenvolupament, la implementació i el seguiment de les normatives esportives aplicables al municipi, tant municipals com generals, i portant-ne a terme el control de compliment (reglaments d’ús d’instal·lacions, d’atorgament de subvencions, convenis amb entitats, plecs de contractació, etc.).

 • Atendre les necessitats de les entitats esportives i dels esportistes, tant pel que fa a la coordinació en l’ús de les instal·lacions municipals, com en la supervisió dels ajuts econòmics/subvencions atorgats per l’Ajuntament, tot tramitant- ne i gestionant-ne la concessió i controlant-ne la justificació.

 • Coordinar-se i comunicar-se amb l’associacionisme esportiu local, tot dissenyant i implementant canals estables.

 • Cooperar amb el sector privat per no duplicar ofertes i aprofitar els seus recursos per evitar el creixement desmesurat del servei municipal i la competència deslleial.

 • Programar, planificar i desenvolupar les infraestructures esportives i recreatives bàsiques per al compliment de les activitats.

 • Disposar d’un pla de manteniment de les instal·lacions i equipaments, un pla de formació i un pla de gestió amb indicadors de la qualitat del servei i realitzar plecs de contractació.

En el cas de poblacions petites i amb poca estructura de Recursos Humans, buscar fórmules per mancomunar els equips professionals de diferents municipis de proximitat.

04

La qualitat en la gestió esportiva municipal i els serveis esportius que reben els ciutadans.


S’ha d’impulsar un moviment de millora continuada del sistema esportiu, tot afegint més valor a la gestió dels agents que en formen part, així com també de la pròpia gestió esportiva municipal. Per això cal que:

Es compleixin i garanteixin els principis d’eficàcia, eficiència i economia dels serveis públics municipals.

S’implantin les eines de control i certificació de qualitat existents, com és el Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català impulsat pel COPLEFC, per tal que:

 • La ciutadania disposi d’una eina d’identificació de qualitat dels serveis esportius i d’activitat física que s’ofereixen al municipi.

 • Es certifiqui l’excel·lència en la gestió esportiva municipal davant de la ciutadania i així afavorir la transparència en la gestió.

 • Es consideri la certificació de la qualitat d’una empresa o professional meritable en els plecs de condicions de licitacions i concursos públics.

 • Si s’escau, que s’estableixin línies d’ajuts per promoure l’excel·lència entre les entitats esportives, empreses i professionals que presten servei al municipi.

 • Es controli i s’avaluï periòdicament l’eficàcia i la qualitat dels programes esportius i d’activitat física que s’ofereixen al municipi. les normatives esportives aplicables al municipi, tant municipals com generals, i portant-ne a terme el control de compliment (reglaments d’ús d’instal·lacions, d’atorgament de subvencions, convenis amb entitats, plecs de contractació, etc.).

05

L'intrusisme professional del sector de l'activitat física i de l'esport.


Les administracions locals han de complir l’actual marc legislatiu de l’esport, especialment la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, per tal que es garanteixi la salut i la qualitat dels serveis esportius que rep la ciutadania. S’han d’establir mecanismes i protocols que vetllin pel compliment de l’esmentada Llei, a fi que:

Es garanteixi la transparència i correcta convocatòria en els processos d’estabilització del personal de l’oferta pública municipal, tot adequant les bases dels concursos a les titulacions esportives pertinents i a la categoria professional que correspongui en funció de les tasques.

Es faci públic el número de col·legiat/ada COPLEFC o de registre ROPEC de tots els equips professionals que gestionen instal·lacions, que desenvolupen activitats i programes d’activitat física i esportiva municipal (Llei 3/2008, art. 9 lletra h). I identificar-se davant els destinataris del servei com a professionals titulats.

Es reguli mitjançant ordenança municipal l’activitat econòmica per la prestació de serveis d’activitat física i esport als espais públics (parcs urbans, platges, rius, estanys...). Cal erradicar els “manters de l’esport”, és a dir, els falsos professionals, que ofereixen serveis a la ciutadania sense disposar de cap titulació i, per tant, sense cap garantia de protecció per a la seva salut.

06

La precarietat laboral i salarial dels professionals de l’activitat física i de l’esport.


Adoptar mesures contra les situacions laborals irregulars, la precarietat salarial i la bretxa de gènere de bona part dels professionals de l’activitat física i de l’esport.

Garantir que la contractació pública respecta les condicions laborals i salarials establertes en els diversos convenis col·lectius del sector. Si està basada exclusivament en criteris econòmics, aquesta conduirà a la precarietat laboral i la falta de qualitat dels serveis.

Exigir com a condició sine qua non a les entitats i empreses que reben algun tipus d’ajut/ subvenció o liciten algun concurs públic, la llista de professionals de l’esport amb el seu número de col·legiat/ada COPLEFC o de registre ROPEC, segons que correspongui.

Control del fals voluntariat esportiu de les entitats esportives.

07

L'esport i l'activitat física com a promotors de salut per a la ciutadania.


Promoure i potenciar els programes d’esport i activitat física com a promotors en matèria de salut pública. Perquè una població activa és una població sana que comporta menys despesa sanitària. Per això cal:

Comptar amb professionals de l’activitat física i de l’esport qualificats. Els educadors físics esportius (graduats universitaris en CAFiE) han de ser els màxims responsables en l’aplicació dels programes i serveis vinculats a la prevenció i la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport a la xarxa pública sanitària.

Tenir identificats els serveis i programes d’exercici físic dirigits a la readaptació i reeducació física i esportiva, per tal que els professionals sanitaris puguin derivar els pacients per una millor curació i/o prevenció (recepta esportiva).

Implicar-se com a municipi en les iniciatives del Pla integral de promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Promoure i adequar en entorns naturals i a l’aire lliure per a la pràctica de l’activitat física i esportiva, tot ampliant la xarxa de l’activitat de rutes saludables i els parcs urbans de salut, amb la dinamització de professionals de l’esport qualificats.

08

Ajuts per a les entitats, les empreses i els professionals gestors i promotors de l’activitat física i de l’esport.


El teixit associatiu, les petites i mitjanes empreses i els professionals que formen el sector esportiu són generadors de riquesa, llocs de treball i de salut per la ciutadania. Per això cal:

Augmentar el pressupost municipal en matèria d’esports per atorgar més ajuts econòmics directes a entitats, empreses i professionals que ofereixen i presten programes i serveis esportius al municipi.

Han de merèixer atenció especial els ajuts per l’augment dels costos energètics, increment que afecta especialment instal·lacions esportives que disposen de piscines i zones d’aigua.

Facilitar informació, assessorament, acompanyament i finançament a l’emprenedoria esportiva, a les entitats que ofereixen i presten programes i serveis esportius al municipi.

Vetllar per la bona governança dels dirigents de les entitats esportives del municipi. Cal formar i, en la mesura que sigui possible, professionalitzar les juntes directives de les entitats, perquè aquestes siguin més eficients.

09

Garantia en les proves físiques d'accés a les policies locals.


Cal comptar amb professionals col·legiats que elaborin, dissenyin, coordinin i avaluïn les proves físiques d’accés d’aquest procés selectiu. Actualment, sense haver-hi un marc legal al respecte, el COPLEFC podria esdevenir un excel·lent agent independent extern, garant de la transparència i el rigor dels processos.

10

Les polítiques vinculades a l'agenda 2030.


Determinar accions concretes per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible promovent la igualtat i la tolerància en l’esport. “L’esport és un altre important facilitador del desenvolupament sostenible. Reconeixem que l’esport contribueix cada vegada més a fer realitat el desenvolupament i la pau promovent la tolerància i el respecte, i que dona suport també a l’empoderament de les dones i els joves, les persones i les comunitats, així com als objectius en matèria de salut , educació i inclusió social” (Resolució 70/1 de la ONU).

Eficiència energètica a les instal·lacions i equipaments esportius.

Violència esport.

Igualtat i tolerància en l’esport.

LGTBIQ+

Esport i esdeveniments sostenibles.