Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Un clam femení i masculí: igualtat!

08/03/2019

El COPLEFC s'ha sumat per tot el territori a defensar el que es pot resumir en un clam d'igualtat de gèneres

Els valors del Col·legi sempre posaran les persones al centre, per això no hi valen distincions de gènere. I amb aquest esperit, el COPLEFC fa seu el clam d'igualtat entre dones i homes, entre homes i dones en tot allò que té a veure amb a professió i amb el respecte per la diferència.

Com a síntesi d'aquesta voluntat, reproduïm el decàleg que es va llegir a ahir a Barcelona, a la seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, impulsat per la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, i en què la secretària del COPLEFC va llegir un dels punts.

DECÀLEG PER L'EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA

Preàmbul. Les col·legiades reclamem en aquest decàleg un tracte equitatiu, entre dones i homes, en el món professional, per eliminar qualsevol discriminació de gènere en sintonia amb altres associacions i moviments feministes. En conseqüència, proposem als Col·legis Professionals de Catalunya aquest Decàleg, com a la mínima expressió acceptable en la gestió i orientació del món professional.

 1. 1. Equitat en l'organització. L'organització garantirà l'equitat de tracte a tots els àmbits.

Promourà activament la presència de dones col·legiades en els òrgans de govern del Col·legi (Junta de Govern, comissions, grups de treball...), així com als llocs de responsabilitat de la seva estructura laboral. Els procediments interns del Col·legi vetllaran perquè no es produeixin tractaments ofensius ni comportaments sexistes. En el cas que es produïssin, s'activaran els procediments correctius.

 1. 2. Equitat laboral. El Col·legi ha de vetllar per eliminar qualsevol tipus de discriminació salarial i de condicions laborals.

Es rebutjaran especialment aquelles pràctiques retributives encobertes que puguin generar desigualtats. Es denunciaran les pràctiques abusives. Davant la sol·licitud de professionals per cobrir llocs de treball, els serveis de selecció professional o borsa de treball,oferiran currículums amb criteris de paritat, tot evitant estereotips de gènere.

 1. 3. Formació en equitat. El món professional ha de superar la divisió de rols entre dones i homes.

En conseqüència, ha de superar els defectes que es deriven dels efectes de l'androcentrisme, i evolucionar cap a l'equitat de gènere. Per fomentar el tracte paritari en l'exercici professional, es requereix que els Col·legis imparteixin formació específica a dones i homes, això es farà facilitant eines d'apoderamentfemení.

 1. 4. Educació en equitat. Es fomentarà la sensibilització en equitat cap a la societat, des de la responsabilitat professional de les i els col·legiats, tot reconeixent que és la societat en el seu conjunt, la que forma i educa.

En aquest sentit, els Col·legis Professionals afavoriran la formació i informació laboral en equitat, per evitar els estereotips de gènere en entorns professionals.

 1. 5. Corresponsabilitat familiar. La conciliació entre la vida personal, familiar i professional, és avui un afer social que cal assumir de forma corresponsable entre homes i dones. La corresponsabilitat, i està demostrat, no només millora la qualitat de vida, sinó que també afavoreix un bon ambient laboral i facilita un major rendiment professional.

L'organització col·legial ha de ser un exemple de gestió corresponsable, i practicar conscientment polítiques paritàries en la pròpia organització interna.

 1. 6. No discriminació per raó de gènere. El fet de ser dona ha implicat discriminacions en l'exercici professional i/o en l'accés a un lloc de treball. La discriminació més destacada és la que va lligada a la maternitat i a la cura, que encara avui és un handicap per a moltes dones.

Cal establir canals de denúncia àgils davant dels òrgans del Col·legi per denunciar aquelles situacions de discriminació que es donin en l'àmbit de cada professió.

 1. 7. Visibilitat col·legial i professional. La imatge pública del Col·legi ha d'implementar paritàriament la visibilització de les dones al món professional.

Cal impulsar i fomentar una participació paritària i visible de dones i homes a tots els àmbits de la vida col·legial i professional i als diferents nivells de presa de decisió, en igualtat d'oportunitats.

 1. 8. Comunicació i gènere. L'ús de llenguatges no sexistes és indispensable en el camí cap a la igualtat.

Els Col·legis Professionals afavoriran la comunicació inclusiva i l'ús de llenguatge no sexista i adoptaran un discurs favorable a l'equitat de gènere en l'entorn col·legial, al món professional, i als mitjans de comunicació. Es promourà que l'ús d'imatges sigui de dones i homes de manera equilibrada en els canals de comunicació habituals del Col·legi.

 1. 9. Actuació davant la violència de gènere. La societat, i en conseqüència el món professional, té consciència de la xacra social que suposa la violència de gènere.

Demanem compromís als Col·legis per:

 • · Detectar, rebutjar i denunciar qualsevol tipus d'assetjament o violència contra les dones.
 • · Donar suport en l'àmbit professional davant qualsevol situació de violència contra les dones.
 • · Impulsar accions de sensibilització davant de qualsevol situació de violència contra les dones.
 • · Promoure l'adhesió a les accions socials de rebuig vers la violència contra les dones.
 1. 10. Compromís professional amb perspectiva de gènere. Compromís en les nostres actuacions com a element transformador.

Les persones col·legiades són plenament conscients de la responsabilitat que les nostres actuacions professionals comporten, també en l'àmbit social, i en conseqüència ens comprometem que les nostres accions i activitats col·legials i professionals tinguin una perspectiva d'equitat de gènere com a element transformador.

Que aquest decàleg viu i en construcció sigui un full de ruta obert que s'incorpori i es desenvolupi dintre de l'agenda dels Col·legis Professionals com a element transformador, cap a una vida professional que defensi i valori la inestimable aportació de les dones, i sigui un motor d'evolució cap a una societat més justa i equitativa.

LecturaManifest-ICAB-2019030766.jpg (231 KB)LecturaManifest-ICAB-20190307-38.jpg (346 KB)
Dos moments de la lectura del Decàleg de la Intercol·legial de Col·legis Professionals a l'ICAB el dia 7 de març.

Girona-Gènere-20190307-10.jpg (189 KB) Girona-Gènere-20190307-09.jpg (200 KB)
Dos moments de l'acte que es va fer a l'EUSES Salt, amb presència del COPLEFC.