Actualitat - COPLEFC
Logo COPLEFC INTRANET

Actualitat

Moratòria: final del temps afegit

15/10/2018

El COPLEFC recorda que el proper 1 de gener de 2019 es poden començar a aplicar sancions de fins a 6.000 euros

La Llei 5/2017, d'acompanyament de pressupostos, va determinar una nova moratòria mitjançant una disposició transitòria, la setena, a la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya. Aquest ajornament acaba el dia 1 de gener de 2019. Per tant, a partir d'aquesta data torna a estar plenament efectiu l'article 13 de la Llei 3/2008.

Aquest article fa referència a l'exercici de les professions sense l'empara de la Llei, i concretament s'hi indica el següent:

  1. Són constitutives de la infracció tipificada per l'article 74.d de la Llei de l'esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d'acord amb la legislació vigent, les activitats següents:
  1. a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.
  2. b) No inscriure's en el registre pertinent.
  3. c) No col·legiar-se en el cas que la col·legiació sigui obligatòria.
  4. d) No contractar l'assegurança preceptiva.
  5. Les conductes que consisteixen a fer publicitat o a fer ofertes professionals, per qualsevol tipus de mitjà, de les activitats esportives incloses en aquesta llei per persones que no en compleixen els preceptes constitueixen la mateixa infracció a què fa referència l'apartat 1. És objecte de sanció, d'acord amb el que tipifica l'article 77.3 de la Llei de l'esport, la utilització de les denominacions reservades a les professions que contravingui a les prescripcions d'aquesta llei.
  1. L'incompliment de les disposicions d'aquesta llei per empreses o persones, físiques o jurídiques, que ofereixen les activitats inherents a les professions que s'hi regulen dona lloc a l'exigència de les responsabilitats a què fan referència els apartats 1 i 2.
  2. I per tant, després del dia 1 de gener vinent, entrarà en vigor el règim sancionador aplicable a aquestes infraccions administratives en l'àmbit de l'esport. Una situació que pot comportar fins a 6.000 euros de sanció.
  3. Així doncs, el COPLEFC insta novament qualsevol persona implicada a regularitzar la seva situació al més aviat possible. El proper 26 d'octubre de 2018 es farà a l'INEFC Barcelona un acte sobre el final de la moratòria. més informació aquí.